Volitve predsednika RS - leto 2017

Konec letošnjega leta se izteče mandat aktualnemu predsedniku Republike Slovenije. Volitve predsednika republike razpiše predsednik Državnega zbora Republike Slovenije z aktom o razpisu volitev. Razpis volitev je mogoč najprej 135 in najpozneje 75 dni pred iztekom petletne oziroma podaljšane mandatne dobe prejšnjega predsednika republike.

Upoštevajoč določbe Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odločba US RS), bodo volitve predsednika republike v mesecu novembru 2017.