Znakovni jezik

Glasovanje invalidov in volivcev s telesno hibo

Glasovanje invalidov in volivcev s telesno hibo – splošna pojasnila

Volivci/invalidi lahko glasujejo na naslednje načine:

 1. NA VOLIŠČU, KI JE DOSTOPNO INVALIDOM

  Okrajne volilne komisije na podlagi 79. a člena določijo volišča, ki so dostopna invalidom. Volivcem, ki želijo glasovati na volišču, dostopnem invalidom, in ki so vpisani v volilni imenik za območje tega volišča (to volišče je njihovo t. i. »domače volišče«), o tem ni treba obveščati okrajne volilne komisije.

  Če želijo glasovati na volišču, ki je dostopno za invalide in na območju za katerega niso vpisani v volilni imenik (ne glede na to, v katerem okraju je volišče), morajo to svojo namero sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik. Obvestilo morajo poslati najpozneje tri dni pred dnem glasovanja.

  Če je volivec vpisan v volilni imenik za območje volišča, ki je dostopno invalidom, ne more izbrati drugega invalidom dostopnega volišča.

  Obvestilo lahko predložijo na obrazcu, objavljenem na spletni strani www.dvk-rs.si (obrazec: Obr.06). Obvestilo lahko pošljejo po pošti, faksu ali e-pošti (na naslov okrajne volilne komisije). Izjemoma lahko obvestilo sporočijo tudi po telefonu, pri čemer mora volivec navesti ime in priimek, najmanj leto rojstva, naslov stalnega prebivališča, številko osebnega dokumenta in telefonsko številko.

  Seznam volišč, dostopnih invalidom, se v času razpisa volitev ali referenduma objavi na spletnem mestu državne volilne komisije.
   
 1. GLASOVANJE PO POŠTI

  Če želi invalid samo enkrat oz. na aktualnih državnih volitvah ali državnem referendumu glasovati po pošti, mora o svoji nameri obvestiti pristojno okrajno volilno komisijo. Obvestilo lahko pošlje na obrazcu Obr.IP-E, ki je objavljen na spletni strani državne volilne komisije, in sicer najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. Invalid mora hkrati z obvestilom predložiti kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Če invalid ne predloži kopije odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida, obvestilo ne bo upoštevano. Invalid, ki je posredoval obvestilo, da želi glasovati po pošti, ne more glasovati na volišču. Volilno gradivo bo okrajna volilna komisija invalidu posredovala na njegov naslov za vročanje.

  Če želi invalid stalno glasovati po pošti, mora o svoji nameri obvestiti državno volilno komisijo. Obvestilo za stalno glasovanje po pošti lahko pošlje na obrazcu Obr.IP-V kadarkoli, mora pa ga vložiti najkasneje 10 dni pred konkretnim glasovanjem in priložiti kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Če invalid ne predloži kopije odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida, obvestilo ne bo upoštevano. Invalid, ki je posredoval obvestilo, da želi glasovati po pošti, ne more glasovati na volišču. Volilno gradivo bo okrajna volilna komisija invalidu posredovala na njegov naslov za vročanje. Obvestilo o stalnem glasovanju po pošti se nanaša na vse državne in lokalne volitve ter referendume in velja do preklica.

  Če želi invalid samo enkrat na aktualnih lokalnih volitvah ali lokalnem referendumu glasovati po pošti, mora o svoji nameri obvestiti pristojno občinsko volilno komisijo. Obvestilo lahko pošlje na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo, in sicer najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. Invalid mora hkrati z obvestilom predložiti kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Če invalid ne predloži kopije odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida, obvestilo ne bo upoštevano. Invalid, ki je posredoval obvestilo, da želi glasovati po pošti, ne more glasovati na volišču. Volilno gradivo bo občinska volilna komisija invalidu posredovala na njegov naslov za vročanje.
 1. S POMOČJO DRUGE OSEBE

  Vsak volivec ima pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti ali oddati glasovnico, če to zaradi telesne hibe ne more storiti sam.
   
 1. GLASOVANJE PRED ZGRADBO, V KATERI JE VOLIŠČE

  Če volišče ni dostopno invalidom, lahko volivec/invalid glasuje tudi tako, da volilni odbor izvede glasovanje pred zgradbo, v kateri je volišče, in sicer tako, da dva člana volilnega odbora glasovnico in ovojnico, v katero se glasovnica po glasovanju vloži, dostavita volivcu pred zgradbo, v kateri je volišče. Ko volivec glasuje, se pri imenu in priimku volivca, ki je glasoval, v volilnem imeniku zapiše tak način glasovanja in glasovnica spusti v volilno skrinjico.
   
 1. Z UPORABO PRIPOMOČKA ZA SLEPE IN SLABOVIDNE OSEBE

  Volilni odbori imajo na volišču pripomoček za glasovanje, ki je namenjen slepim in slabovidnim volivcem (šablona) ter z uporabo katerega se tem volivcem olajša glasovanje.