O komisiji

 • Anton Gašper Frantar, predsednik
  Anton Gašper Frantar

  Rojen leta 1948 v Ribnici na Dolenjskem. Vrhovni sodnik – svetnik. Vodja Civilnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.

 • Peter Golob, namestnik predsednika
  Peter Golob

  Peter Golob, rojen leta 1964 v Ljubljani. Diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 1988. Kot sodnik prisegel leta 1992. Od leta 2007 vrhovni sodnik. Namestnik vodje Upravnega oddelka Vrhovnega sodišča.

 • dr. Franc Grad, član
  dr. Franc Grad

  Prof. dr. Franc Grad je redni profesor za ustavno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Rodil se je leta 1948 v Ljubljani, kjer je končal gimnazijo in leta 1970 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, leta 1973 pa je opravil pravosodni izpit. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je magistriral leta 1984, doktoriral pa leta 1987. Poleg ustavnega prava predava še evropsko ustavno pravo, primerjalno ustavno pravo, volilno in parlamentarno pravo ter lokalno samoupravo. S teh področij je objavil tudi vrsto knjig in člankov. Sodeloval je v strokovni skupini, ki je leta 1990 izdelala osnutek nove slovenske ustave (t.im. Podvinska ustava)  ter v več strokovnih skupinah za pripravo ustavnih sprememb in pripravo volilne in druge sistemske zakonodaje s področja državne ureditve. 

 • mag. Milena Pečovnik, članica
  mag. Milena Pečovnik

  Rojena v Slovenj Gradcu 21. maja 1958. Končala magistrski študij javne uprave na Pravni fakulteti v Ljubljani in pridobila znanstveni naslov magistrica znanosti. Ima več kot 32 let delovnih izkušenj, od tega 15 let na vodilnih delovnih mestih v državni upravi in 8 let na delovnem mestu direktorice Visoke šole za varstvo okolja v Velenju. Poleg slovenskega jezika obvlada tudi angleški jezik.

  Po zaključeni gimnaziji v Velenju, se je odločila za študij na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1984 diplomirala. Zaposlila se je v tedanjem SOZD REK Franc Leskošek Luka, kjer je opravila pripravništvo in opravljala pravna dela v splošno kadrovskem sektorju. V letu 1987 je opravila še pravosodni izpit.

  Po obdobju dela v gospodarstvu se je kot podpredsednica izvršnega sveta v letu 1993 zaposlila na Skupščini občine Velenje, kjer je vodila tudi Sekretariat za občo upravo. Na tem delovnem mestu se je prvič srečala z volilno zakonodajo in volitvami. Ob reorganizaciji državne uprave je 31. 12. 1994 postala načelnica Upravne enote Velenje.

  Poleg dela na področju uprave in visokega šolstva je vse od leta 1998, ko je bila prvič imenovana za namestnico predsednice Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje, sodelovala pri izvedbi lokalnih volitev v tej lokalni skupnosti. V tej vlogi se je ob izvedbi rednih in izrednih volitev v občinski svet in svete krajevnih skupnosti ter rednih volitev za župana podrobno seznanila z veljavno zakonodajo in z organizacijo izvedbe lokalnih volitev. Dobro pozna vse pravne probleme in zaplete, ki se pojavljajo ob vsakokratnih volitvah v lokalnih skupnosti.

  Poleg dela na lokalnih volitvah, je od leta 2006 sodelovala tudi na državnih volitvah; ob prvem imenovanju kot članica, dvakrat pa kot namestnica predsednice Okrajne volilne komisije 7. volilnega okraja V. volilne enote.

  Že od leta 2003 je predavateljica na Upravni akademiji Ministrstva za javno upravo v Ljubljani. Izvajala je več različnih seminarjev z naslovi Celovita predstavitev novosti, ki jih prinaša zakon o javnih uslužbencih ter Sistemizacija delovnih mest, delovna mesta, položaji in nazivi v državni upravi in upravah lokalnih skupnosti. Od leta 2004 predava sklopa Poslovanje organov javne uprave ter Upravni postopek in upravni spor na pripravah za imenovanje v naziv. Od leta 2011 izvaja tudi priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka na Upravni akademiji v Ljubljani.

  Je tudi članica Izpitne komisije za pravniški državni izpit na Ministrstvu za pravosodje.

 • Mitja Šuligoj, namestnik člana

  Mitja Šuligoj je rojen dne 14. 12. 1988 v Šempetru pri Gorici. Študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je zaključil z odliko (cum laude) leta 2012. Po sklepu Senata Pravne fakultete je za svoje diplomsko delo prejel priznanje za vrhunsko diplomsko nalogo. Poklicno pot je pričel kot sodniški pripravnik, zaposlen pri Višjem sodišču v Kopru. Tekom usposabljanja je opravljal prakso tudi na Upravnem sodišču ter Ustavnem sodišču Republike Slovenije. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu v letu 2015 se je kot odvetniški kandidat zaposlil v odvetniški pisarni v Ljubljani. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani opravlja doktorski študij. Pri svojem delu se ukvarja tako z ustavnim, civilnim in upravnim pravom, pri čemer v postopkih posebno težo daje vprašanjem ustavnega varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

 • dr. Saša Zagorc, namestnik člana
  dr. Saša Zagorc

  Predstojnik Katedre za ustavno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je nosilec predmetov Ustavno pravo, Volilno in parlamentarno pravo, Evropsko ustavno pravo, Evropsko pravo človekovih pravic, itd.

  Doktoriral je s temo »Nezdružljivost funkcije poslanca z drugimi funkcijami in dejavnostmi« pod mentorstvom dr. Franca Grada. Udeležil se je že več opazovalnih misij volitev v tujini. V tujini (Reykjavik, Bratislava, Istanbul, Tbilisi) je opravil več predavanj o pravnih vprašanjih volitev in referendumov. Redno objavlja znanstvene in strokovne članke s področja volilnega prava, še zlasti o omejitvah pasivne volilne pravice in o posebnih oblikah glasovanja. Sodeloval je v več delovnih skupinah za pripravo volilne in referendumske zakonodaje na državni in lokalni ravni.

 • mag. Nina Brumen, članica
 • Ksenija Vencelj, članica
  Ksenija Vencelj

  Rojena sem leta 1977 v Novem mestu. Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana pravnica.
  Od leta 2005 sem zaposlena v Državnem zboru, najprej kot pripravnica, nato svetovalka in višja svetovalka, od leta 2009 dalje pa kot sekretarka poslanske skupine.
  Moje delovno področje zajema organizacijsko koordiniranje in kadrovske zadeve, predvsem pa strokovno pomoč pri sprejemanju zakonov in drugih aktov, podrobneje z ustavnega, poslovniškega, mandatno-volilnega, javnoupravnega, pravosodnega in finančnega področja.

 • Drago Zadergal, član
 • Iztok Majhenič, namestnik člana

  Rojen leta 1971, po izobrazbi ekonomist z več letnimi izkušnjami na področju administracije, računovodstva, evropskih razpisov in upravnih postopkov. Od leta 2015, do imenovanja za namestnika člana Državne volilne komisije, tudi član Volilne komisije VI. Volilne enote s sedežem v Novem metu. Kot prostovoljec pa aktiven v več društvih in neprofitnih zavodih.

 • dr. Janez Pogorelec , namestnik člana

  dr. Janez Pogorelec je univerzitetni diplomirani pravnik, magistriral je iz volitev, doktoriral pa iz ustavnega prava. Vse od leta 1990 je zaposlen na Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, kjer je postopno napredoval vse do direktorja službe, sedaj pa je namestnik direktorice. Član DVK je bil že v letih 1992 – 2008. Sodeloval ali vodil je vrsto vladnih in državnozborskih komisij in strokovnih skupin, ima obsežno bibliografijo, z referati redno sodeluje na strokovnih srečanjih, predava in sprašuje na pravniških državnih izpitih. V zadnjih letih se je aktivneje vključil tudi v politično življenje. Je član izvršilnega odbora stranke Nova Slovenija – krščanski demokrati.

 • Miroslav Pretnar, namestnik člana
  Miroslav Pretnar

  Miroslav Pretnar je rojen leta 1976 v Kranju. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik. Od leta 2001 je zaposlen v Državnem zboru, naprej kot svetovalec, od leta 2004 pa kot sekretar poslanske skupine Socialnih demokratov. V Državnem zboru se, poleg organizacijskih in kadrovskih zadolžitev, aktivneje ukvarja z ustavnimi in poslovniškimi vprašanji ter mandatno-volilnimi zadevami.

  Državni zbor ga je na predlog Socialnih demokratov  leta 2006 in 2008 imenoval za člana Državne volilne komisije, v tem mandatu pa opravlja funkcijo namestnika člana Državne volilne komisije. Kot član Državne volilne komisije je aktivno sodeloval tudi v nekaterih njenih delovnih skupinah, ki so obravnavala različna vprašanja iz svoje pristojnosti ter v volilnih odborih Državne volilne komisije, ki so ugotavljali izide volitev oziroma referendumov.