Seznam kandidatov za volitve članov državnega sveta - kmetje

Interesna skupina: KMETJE

Na podlagi 12. člena  in prvega odstavka 16. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve –UPB1 in 95/11 – odločba US) je Državna volilna komisija na 98. seji 29.10.2012 sestavila, po opravljenem žrebu, v katerem je bila izžrebana črka O, seznam kandidatov za volitve člana državnega sveta - predstavnika  kmetov.

Vrstni red kandidatov je:

 

1. Ciril Smrkolj

Predlagatelj: Društvo SKZ Slovenska kmečka zveza

 

2. Tibor Vöröš

Združenje pridelovalcev žitaric in oljnic Slovenije

 

3. Peter Vrisk

Predlagatelja:  Zadružna zveza Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

4. Cvetko Zupančič

Predlagatelja: Zadružna zveza Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

5. Franc Küčan

Predlagatelj: Sindikat kmetov Slovenije

 

V seznam je vpisanih  5 (pet)  kandidatov. Voli se 2 (dva) člana državnega sveta.                           

                 

Številka: 041-17/2012-6                                                                         Anton Gašper Frantar
Datum: 2.11.2012                                                                                    Predsednik