Seznam kandidatov za volitve članov državnega sveta - zdravstvo

Interesna skupina: ZDRAVSTVO

Na podlagi 12. člena  in prvega odstavka 16. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve –UPB1 in 95/11 – odločba US) je Državna volilna komisija na 98. seji 29.10.2012 sestavila, po opravljenem žrebu, v katerem je bila izžrebana črka O, seznam kandidatov za volitve člana državnega sveta - predstavnika za  področje zdravstva.

 

Kandidat je:

1. Peter Požun

Predlagatelj:              

-  Zbornica zdravstvene in babiške nege

 

V seznam je vpisan en (1) kandidat. Voli se en  (1) član državnega sveta.

 

                      

Številka: 041-24/2012-2                                                         Anton Gašper Frantar
Datum: 2. 11. 2012                                                                predsednik