4. februar – »Svetovni dan volitev«

2016-02-04 07:42
Predstavniki centralnih volilnih komisij so na svetovni volilni konferenci v Budimpešti leta 2005, prvi četrtek v mesecu februarju razglasili za svetovni dan volitev. Kljub temu, da v Sloveniji temu datumu do sedaj nismo namenjali posebne pozornosti, želi
Državna volilna komisija ob svetovnemu dnevu volitev, ki ga letos praznujemo 4.  februarja, izpostaviti pomembnost volitev za vzpostavitev in obstoj moderne demokratične države.  
 
Iz Ustave Republike Slovenije izhaja, da je Slovenija demokratična republika, v kateri ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Najpomembnejši
element volilnega sistema je volilna pravica, ki je ena temeljnih političnih pravic. V zvezi z izvrševanjem volilne pravice so v naši ureditvi uveljavljena vsa sodobna načela volilnih sistemov, torej načelo splošne in enake volilne pravice, neposrednih volitev, 
svobodne volilne pravice in tajnosti glasovanja s svojimi načeli omogoča zakonito izvedbo volitev. Večina teh načel ne velja samo pri volitvah državnega zbora, temveč tudi pri drugih volitvah. Spoštovanje teh načel in drugih standardov v volilnih postopkih vodi do sodobne demokracije.
 
Vsake volitve so test demokracije, prav tako pa tudi možnost, da se utrdita podoba in verodostojnost države in poveča legitimnost izvoljenih organov. Državna volilna komisija si bo tudi v bodoče prizadevala za izvedbo transparentnih in zakonitih volitev, pa 
tudi za izboljšanje volilnih postopkov, s katerimi bo državljankam in državljanom tudi v prihodnosti omogočeno izvrševanje njihove volilne pravice.
 
Ob tej priložnosti Državna volilna komisija čestita vsem članom volilnih organov in drugim institucijam, ki neposredno ali posredno sodelujejo v volilnih postopkih ter se jim zahvaljuje za do sedaj opravljeno delo, volivkam in volivcem pa izraža najboljše želje na vseh področjih njihovega življenja z željo, da bi še naprej participirali na volitvah in na ta način uresničevali svojo volilno pravico.