Sklep o določitvi roka za izvedbo glasovanja volivcev, ki so ob morebitnem ponovnem glasovanju na volitvah predsednika republike začasno v tujini

2012-11-09 14:28

Na podlagi 37. in 82. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB in 54/07 – odločba US), v zvezi z 20. členom Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odločba US) je Državna volilna komisija na 99. seji, 8. novembra 2012 sprejela

 

S K L E P

o določitvi roka za izvedbo glasovanja volivcev, ki so ob morebitnem ponovnem glasovanju

na volitvah predsednika republike začasno v tujini

I.

Volivci, ki bodo na dan glasovanja ob morebitnem ponovnem glasovanju na volitvah predsednika republike, v tujini, ker tam začasno prebivajo, lahko glasujejo po pošti ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije, če to sporočijo Državni volilni komisiji najkasneje 15 dni pred dnem glasovanja.

II.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.

 

 

Številka: 041-9/2012-260

Datum: 8. november 2012                                               Anton Gašper Frantar, l.r.

                                                                                              Predsednik