Stališče Ankaran

2012-10-01 09:49

Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 ZDSve – UPB1 in  95/11- Odločba US) je Državna volilna komisija v zvezi z vlogo Mestne občine Koper glede izvedbe volitev člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v 18. volilni enoti za  volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov, na 95. seji dne 27. 9. 2012 sprejela priloženo stališče.

Sprejeto stališče - Ankaranslovenski