VLOŽITEV LIST KANDIDATOV

2014-04-17 14:18

 

Ob vložitvi liste kandidatov je potrebno Državni volilni komisiji predložiti naslednje dokumente:

  • Listo kandidatov 
  • Soglasja kandidatov
  • Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov (to velja samo, če listo kandidatov vlaga politična stranka)
  • Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov (to velja samo, če listo kandidatov vlaga politična stranka)
  • Pravila politične stranke, na podlagi katerih je bila določena lista kandidatov
  • Potrebno število pravilno izpolnjenih in potrjenih obrazcev podpore volivcev ali poslancev državnega zbora
  • Znak politične stranke, če politična stranka želi poleg imena uporabljati tudi simbol oziroma znak stranke
  • ime politične stranke na evropski ravni, s katero je politična stranka povezana. Imenu se lahko doda tudi skrajšano ime ali kratico imena in znak politične stranke na evropski ravni
  • Če je na listi kandidatov kandidat, ki ni državljan Republike Slovenije, je pa državljan druge države članice Evropske unije, mora biti listi kandidatov priložena tudi izjava kandidata, da mu v državi članici Evropske unije, katere državljan je, ni bila odvzeta pravica do kandidiranja na volitvah v Evropski parlament, podatki o njegovem državljanstvu, datumu in kraju rojstva, zadnjem naslovu prebivališča v državi članici Evropske unije, katere državljan je kandidat, in naslovu njegovega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma če stalnega prebivališča nima v Republiki Sloveniji, o naslovu njegovega začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji ter izjava, da ne kandidira na volitvah v Evropski parlament v nobeni drugi državičlanici Evropske unije.

Poleg navedenih prilog mora vlagatelj, na podlagi 17. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji,  Državni volilni komisiji predložiti podatke o organizatorju volilne kampanje ter njegovo odgovorno osebo in podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo (številko transakcijskega računa, naslov banke in naslov imetnika transakcijskega računa).