Glasovanje invalidov in oseb s posebnimi potrebami

Kdor zaradi telesne hibe, ker je na primer slep, brez roke itd., ali ker je nepismen, ne bi mogel glasovati tako, kot je predpisano, ima pravico, da pripelje s seboj pred volilni odbor osebo, ki namesto njega, vendar po njegovem navodilu, izpolni glasovnico in jo spusti v glasovalno skrinjico. O tem odloči volilni odbor in vpiše to v zapisnik. Če na volišče ni možen dostop z invalidskim vozičkom, lahko volivec glasuje pred zgradbo, v kateri je volišče. O tem odloči volilni odbor in tudi to se vpiše v zapisnik (79. člen ZVDZ).
Volivcu, ki izrazi željo, da bi za glasovanje uporabil šablono za slepe, mu le-to izroči in obenem pojasni kako uporablja.

Opomba: Tudi pri tem glasovanju so vse okrajne volilne komisije določile volišča, ki so dostopna volivcem - invalidom. Osebe, ki bodo glasovale na volišču dostopnem invalidom (pa to volišče ni volišče pri katerem so vpisane v volilni imenik), so na podlagi predhodnega obvestila v matičnem volilnem imeniku posebej označene v rubriki »opombe«. Volivec-invalid, ki glasuje na volišču, ki ni njegovo matično volišče, glasuje na podlagi vpisa v poseben seznam prijavljenih volivcev za glasovanje zunaj domačega volišča. Določitev volišča, ki je dostopno volivcem – invalidom,  ne izključuje načina glasovanja na način iz točke 7.2. Na posameznih voliščih, ki so dostopna invalidom, se bo glasovanje lahko opravilo z glasovalno napravo. Volivec, ki je vpisan v volilni imenik za volišče, dostopno invalidom oziroma volivec, ki se je najpozneje tri dni pred dnem glasovanja prijavil, da želi glasovati na volišču, ki je dostopno invalidom, se pred podpisom opredeli, ali želi glasovati s tiskano glasovnico ali z glasovalno napravo. V primeru, da želi glasovati z glasovalno napravo, volilni odbor v rubriki opombe  naredi oznako, da glasuje z napravo (npr. GN).