Glasovanje na domu

Če je okrajna volilna komisija obvestila volilni odbor, da so na območju volišča volivci, ki se ne morejo osebno zglasiti na volišču zaradi bolezni, in je bilo volilni komisiji sporočeno, da želijo glasovati, mora predsednik volilnega odbora določiti najmanj dva člana odbora, ki se napotita k tej osebi in ji odneseta glasovnico na dom. Skupaj z glasovnico ji izročita tudi kuverto. Ko volivec glasuje, prepogne glasovnico, jo vloži v kuverto in kuverto zalepi ter jo izroči članom(a) volilnega odbora.

Člana volilnega odbora zabeležita, kdaj sta bila pri volivcu, kdo je bil še navzoč poleg volivca ter morebitne druge okoliščine. Volivca opozorita na to, da se glasuje osebno; če glasuje volivec s pomočjo tretje osebe, se to zabeleži (to ne smejo biti člani volilnega odbora). Volivec se podpiše na obrazec zapisnika o glasovanju na domu,  ali v seznam volivcev, ki so vložili zahtevo za glasovanje na domu in ki ga je volilni odbor prejel od okrajne volilne komisije. Ko se člani volilnega odbora vrnejo na volišče, se v volilnem imeniku obkroži oseba, ki je glasovala na ta način, člani odbora odprejo kuverto in prepognjeno glasovnico spustijo v volilno skrinjico med druge glasovnice (83. člen ZVDZ). Obrazec se priloži zapisniku, v zapisnik pa se vpiše ime in priimek volivca, ki je glasoval na domu.

Opozarjamo, da gredo člani volilnega odbora lahko na dom k volivcu samo po obvestilu volilne komisije, če je družinski član ali drug volivec prenesel prošnjo volivca, ki ne more glasovati, da bi glasoval na naveden način, in sicer najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja. Če je volilna komisija imenovala poseben volilni odbor (leteči volilni odbor), ki ima nalogo obiskovati negibne volivce na domu, bodo člani tega odbora dostavili glasovnice ter obrazce na pravo volišče.

Tudi ti volivci glasujejo osebno. Če zaradi fizične nesposobnosti sami ne morejo izpolniti glasovnice, lahko namesto njih, vendar po njihovih navodilih, izpolni glasovnico druga oseba, ki ni član volilnega odbora.