Tehnični vidiki glasovanja

TEHNIČNI VIDIKI GLASOVANJA
Člani volilnega odbora morajo volivcu na njegovo zahtevo ponovno pojasniti, kako se glasuje. Pri tem se ne sme na nikakršen način vplivati na odločitev volivca pri glasovanju. Upoštevati je treba, da je navodilo za glasovanje napisano na glasovnici: »Glasuje se samo za 1 (enega/eno) kandidata/kandidatko. Za kandidata/kandidatko glasujete tako, da obkrožite številko pred njegovim/njenim imenom in priimkom.«

PREKINITEV GLASOVANJA
Glasovanje poteka nepretrgoma ves dan, torej praviloma od 7. do 19. ure zvečer. Glasovanje se sme prekiniti samo, če bi na volišču nastal nered. V takem primeru prekine volilni odbor glasovanje za toliko časa, dokler se ne vzpostavi red. Zakaj je bilo glasovanje prekinjeno in za koliko časa, se vpiše v zapisnik. Če je bilo glasovanje prekinjeno za več kot eno uro, se glasovanje lahko ustrezno podaljša.

KONEC GLASOVANJA
Ob 19. uri (oziroma ko preteče kasneje določen čas za potek glasovanja) volilni odbor zapre volišče. Volivci, ki so takrat na volišču, kjer se glasuje, ali pred njim, smejo še glasovati.