Vpis osebe v volilni imenik

OSEBA, KI NI VPISANA V VOLILNI IMENIK
Če pride na volišče oseba, ki ni vpisana v volilnem imeniku za to volišče, pa iz osebnega dokumenta izhaja, da stalno prebiva na območju volišča, jo predsednik ali član volilnega odbora napoti k pristojnemu upravnemu organu, ki vodi register prebivalstva oziroma je sestavil volilni imenik (na upravno enoto, krajevni urad). Tam bo taka oseba dobila potrdilo organa, da ima po stalni evidenci volilne pravice na tem volišču volilno pravico in da je bila pri sestavljanju volilnega imenika pomotoma izpuščena. S takšnim potrdilom lahko volivec glasuje, potrdilo pa mora izročiti predsedniku ali članu volilnega odbora. Samo v tem primeru lahko volivec glasuje na volišču tudi, če ni vpisan v volilnem imeniku. Njegovo glasovanje se vpiše na ustreznem mestu zapisnika o delu volilnega odbora, potrdilo pa priloži zapisniku (peti odstavek 71. člena ZVDZ).

Volilni odbor ne sme odreči glasovanja nikomur, ki je vpisan v volilni imenik za to volišče, in tudi ne osebam, ki so se izkazale s potrdili. Če ima član volilnega odbora glede posameznih volivcev, ki hočejo glasovati, kakšno pripombo, se ta vpiše v zapisnik.

OSEBA, KATERE IME JE ŽE VPISANO V VOLILNI IMENIK
Če hoče glasovati oseba, katere ime je v volilnem imeniku že obkroženo in pri njenem imenu že obstaja podpis volivca, se njen priimek ter  ime, in naslov stalnega prebivališča ter njena morebitna izjava vpišejo v zapisnik. Glasovati pa ji volilni odbor ne dovoli (72. člen ZVDZ).