Štetje

NEPOSREDNO PRED ŠTETJEM
Preden volilni odbor začne šteti glasovnice predsednik glasno prebere naslednje točke navodila in določi naloge, ki jih bodo opravili posamezni člani odbora.
Pri štetju sodeluje celotni odbor – prisotni člani in namestniki. Odbor je odgovoren za točnost ugotovljenega izida.

ŠTETJE
Za ugotavljanje izida lahko volilni odbor sklene, da bo uporabil enega od dveh načinov štetja:
a) Predsednik volilnega odbora jemlje s kupa glasovnic glasovnico za glasovnico in prebere odločitev volivca za katerega kandidata je glasoval, naredi oznako na glasovnici (npr.: p-prešteta, n-neveljavna ipd.), dva člana volilnega odbora pa beležita na pomožnem gradivu, glasove za posameznega kandidata oziroma koliko glasovnic je bilo neveljavnih. Na koncu volilni odbor ugotovi, koliko glasovnic je bilo neveljavnih in koliko glasov je dobil posamezni kandidat.
b) Volilni odbor se odloči, da bo vse glasovnice najprej razvrstil glede na posamezne kandidate  ter na neveljavne glasovnice (kupčka). O vsaki neveljavni glasovnici ali glasovnici, kjer je volivec naredil oznake, ki niso skladne z navodilom na glasovnici, naj odbor posebej odloči kot celota ali je glasovnica veljavna in kako se upošteva (po navodilih Državne volilne komisije) oziroma  ali je neveljavna. Ko so glasovnice razporejene (npr. na kupček) naj predsednik volilnega odbora določi posamezne člane volilnega odbora, da preštejejo glasove.

PO KONČANEM ŠTETJU
Volilni odbor mora po končanem štetju posameznih glasovnic le-te vložiti v posebne ovojnice (posebej neveljavne in posebej veljavne).

NAVZOČNOST PRI ŠTETJU
Pri štetju lahko neposredno sodelujejo samo člani volilnega odbora. Navzoči pa so lahko zaupniki, predstavniki tujih delegacij in predstavniki medijev.

Ob 19. uri se zbere celotni volilni odbor – člani in namestniki, da bi lahko z delom čim prej začeli in ga tudi hitro končali. V zapisniku o delu volilnega odbora se ugotovi navzočnost.