Zapisnik

VPIS GLASOVANJA V ZAPISNIK
Izid glasovanja se vpiše v zapisnik.
Volilni odbor lahko kontrolira izid tako, da sešteje število neveljavnih in skupno število glasov posameznih kandidatov (neveljavne+glasovi za kandidate=oddane glasovnice)

PODPISOVANJE ZAPISNIKA
Vsi člani volilnega odbora podpišejo zapisnik o delu volilnega odbora.

Člani volilnih odborov ne morejo opravljati vloge sporočevalcev izidov, dokler ni podpisan zapisnik o delu volilnega odbora in izid sporočen okrajni volilni komisiji, če se ta sporoča po telefonu.

RAZGLASITEV IZZIDA
a) Ko volilni odbor konča delo pri ugotavljanju izida glasovanja, mora predsednik volilnega odbora odrediti, da se volilno gradivo pripravi za predajo volilni komisiji in da se gradivo odnese na okrajno volilno komisijo (oziroma preda predstavniku okrajne volilne komisije, če je tak običaj).
b) Predsednik volilnega odbora po končanem delu vstane in glasno prebere del zapisnika, ki se nanaša na ugotovljeni izid glasovanja in s tem opravi uradno dejanje razglasitve izida glasovanja na volišču. Volilni odbor nato na vrata volišča še nalepi obrazec »obvestilo volilnega odbora o izidu glasovanja na volišču«.
c) V primeru, če bi na katerem izmed manjših volišč volilni odbor končal z delom pred 19.00 uro, ker so glasovali vsi volivci vpisani v splošni volilni imenik, se lahko rezultat javno razglasi šele po 19.00 uri. 

DOSTAVA GRADIVA OKRAJNI VOLILNI KOMISIJI
Volilno gradivo z glasovnicami in volilnim imenikom, v katerem je volilni odbor beležil udeležbo volivcev, s potrdili ter 1 (enim) izvodom zapisnika o ugotovitvi izida glasovanja se dostavi okrajni komisiji na način, kot ga je ta določila.

En izvod zapisnika (kot javna listina) ostane predsedniku volilnega odbora, ki ga mora hraniti. Okrajni volilni komisiji se pošlje izvirnik zapisnika, kopija pa ostane predsedniku.