Pojem, Sestava, Sklepčnost

POJEM
Volilni odbor je organ, ki na dan volitev vodi glasovanje na volišču ter po končanem glasovanju ugotovi izid glasovanja na volišču.

SESTAVA
Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov ter njihovi namestniki.
Odločbo o imenovanju volilnega odbora izda okrajna volilna komisija in jo vroči predsedniku ter vsem članom in njihovim namestnikom.
Član volilnega odbora mora imeti stalno prebivališče na območju okraja.
Član volilnega odbora ne more biti oseba, ki je kandidat, predstavnik kandidata ali  njegov zaupnik.

SKLEPČNOST
Pri delu volilnega odbora morajo biti ves čas navzoči predsednik volilnega odbora ali njegov namestnik ter člani ali njihovi namestniki. Volilni odbor je sklepčen, če so navzoči vsi člani oziroma njihovi namestniki. Če take sklepčnosti ni mogoče zagotoviti, je volilni odbor sklepčen, če so namesto odsotnih članov navzoči katerikoli namestniki. Predsednika lahko nadomešča samo njegov namestnik (27. člen ZVDZ). Volilni odbor odloča z večino glasov vseh članov. Če zaradi enakega števila glasov za in proti ne pride do odločitve, odloči glas predsednika volilnega odbora. Če volilni odbor pravočasno ne sprejeme odločitve, ki je nujno potrebna za izvedbo volitev, odloči predsednik volilnega odbora (28. člen ZVDZ).

Delo v volilnem odboru je častna funkcija. Člani volilnega odbora jo morajo opravljati vestno in odgovorno. Delovati morajo samo na podlagi zakona, drugih predpisov in navodil volilne komisije, neodvisno od kakršnihkoli drugih navodil.