Prevzem gradiva

Volilni odbor mora organizirati volišče na dan pred glasovanjem tako, da se bo na volišču naslednjega dne lahko nemoteno začelo glasovanje. V ta namen se mora na dan pred glasovanjem sestati v prostoru, kjer bo glasovanje, v času, ki ga določi predsednik volilnega odbora, in v skladu z navodili pristojne volilne komisije. Volilni odbor mora biti v tem prostoru v času, ko bo dostavljeno na volišče volilno gradivo.

Vsak volilni odbor prevzame na volišču s potrdilom volilno gradivo od volilne komisije. Če je na volišču več volilnih odborov, prevzame vsak volilni odbor gradivo za volitve, za katere je zadolžen. V volilno gradivo spadajo zlasti:
- ena ali več glasovalnih skrinjic,
- zadostno število glasovnic,
- en potrjen splošni volilni imenik, v katerem morajo biti vpisani vsi volilni upravičenci, ki imajo pravico glasovati na tem volišču in imajo stalno prebivališče na območju volišča,
- seznam volivcev iz drugih volišč/okrajev
- obrazci zapisnikov, pomožni obrazci, kuverte in drug, predvsem tehnični material, ki je volilnemu odboru potreben pri njegovem delu (lepilni trak, papir itd. - 66. člen ZVDZ).