Zaupniki

ZAUPNIKI
Pri delu volilnega odbora je lahko navzoč zaupnik kandidata. Zaupnik lahko sprem­lja delo volilnega odbora v vseh fazah, od priprave volišča do konca dela volilnega odbora. Na nepravilnosti opozori predsednika volilnega odbora ali drugega člana volilnega odbora, če predsednik ni navzoč, ne sme pa se kakorkoli vmešavati v delo volilnega odbora in dajati pojasnil ali navodil volivcem in podobno (77. člen ZVDZ).
Če zaupnik z odločitvijo predsednika ni zadovoljen, lahko zahteva, da se njegovo opozorilo in odločitev predsednika vpišeta v zapisnik. Če zaupnik moti normalni postopek glasovanja in s tem red na volišču, ga volilni odbor lahko odstrani z volišča, kar se vpiše v zapisnik, z natančno navedbo okoliščin. Če je potrebno, se zaradi tega glasovanje lahko prekine.
Člani volilnih organov ne morejo biti zaupniki.

POTRDILO ZAUPNIKA
Zaupniki bodo imeli posebna potrdila, ki jim jih bo izdala okrajna volilna komisija. Na potrdilu bo pisalo, čigav zaupnik je ter za katero volišče je zaupnik.
Pri predsedniku volilnega odbora se zaupnik izkaže s potrdilom okrajne volilne komisije ter z osebnim dokumentom, ki izkazuje njegovo istovetnost.
Na zahtevo vsakega zaupnika se vpišejo v zapisnik posamezne okoliščine, ki so pomembne za potek glasovanja, njegovo posebno mnenje ali pripombe k zapisniku (drugi odstavek 80. člena ZVDZ).

POLOŽAJ ČLANOV VOLILNIH KOMISIJ
Člani volilnih komisij imajo v času, ko se nahajajo na volišču,  v odnosu do volilnih odborov enak položaj kot zaupniki.
Član volilne komisije ima pravico biti navzoč pri delu volilne komisije nižje stopnje ali volilnega odbora, spremljati in nadzorovati njihovo delo ter jih opozarjati na morebitne nepravilnosti.
Člani državne volilne komisije so lahko navzoči pri delu volilnih komisij volilnih enot, okrajnih volilnih komisij in volilnih odborov.
Člani volilnih komisiji volilnih enot so lahko navzoči pri delu okrajnih volilnih komisij in volilnih odborov na območju svoje volilne enote.
Člani okrajnih volilnih komisij so lahko navzoči pri delu volilnih odborov na območju svojega volilnega okraja.
Član Državne volilne komisije se pri volilni komisiji ali volilnem odboru izkaže s službeno izkaznico, ostali člani volilnih komisij pa z odločbo o imenovanju ali potrdilom, ki ga izda volilna komisija in z osebnim dokumentom.
Službena izkaznica vsebuje navedbo izdajatelja (Republika Slovenija - Državna volilna komisija), fotografijo člana Državne volilne komisije, ime in priimek ter navedbo funkcije, registrsko številko ter pomanjšan faksimile žiga Državne volilne komisije.