Znakovni jezik

Glasovanje invalidov in volivcev s telesno hibo

Glasovanje invalidov in volivcev s telesno hibo – splošna pojasnila

Volivci/invalidi lahko glasujejo na naslednje načine:

 1. GLASOVANJE PO POŠTI

  Če želi invalid samo enkrat oz. na aktualnih državnih volitvah ali državnem referendumu glasovati po pošti, mora o svoji nameri obvestiti pristojno okrajno volilno komisijo. Obvestilo lahko pošlje preko portala e-Uprava, ki omogoča oddajo vloge z digitalnim potrdilom in brez digitalnega potrdila, in sicer najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. Invalid mora hkrati z obvestilom predložiti kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Če invalid ne predloži kopije odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida, obvestilo ne bo upoštevano. Invalid, ki je posredoval obvestilo, da želi glasovati po pošti, ne more glasovati na volišču. Volilno gradivo bo okrajna volilna komisija invalidu posredovala na njegov naslov za vročanje.

  Če želi invalid stalno glasovati po pošti, mora o svoji nameri obvestiti državno volilno komisijo. Obvestilo za stalno glasovanje po pošti lahko pošlje preko portala e-Uprava, ki omogoča oddajo vloge z digitalnim potrdilom in brez digitalnega potrdila. Obvestilo lahko pošlje kadarkoli, mora pa ga vložiti najkasneje 10 dni pred konkretnim glasovanjem in priložiti kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Če invalid ne predloži kopije odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida, obvestilo ne bo upoštevano. Invalid, ki je posredoval obvestilo, da želi glasovati po pošti, ne more glasovati na volišču. Volilno gradivo bo okrajna volilna komisija invalidu posredovala na njegov naslov za vročanje. Obvestilo o stalnem glasovanju po pošti se nanaša na vse državne in lokalne volitve ter referendume in velja do preklica.

  Če želi invalid samo enkrat na aktualnih lokalnih volitvah ali lokalnem referendumu glasovati po pošti, mora o svoji nameri obvestiti pristojno občinsko volilno komisijo. Obvestilo lahko pošlje na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo, in sicer najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. Invalid mora hkrati z obvestilom predložiti kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Če invalid ne predloži kopije odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida, obvestilo ne bo upoštevano. Invalid, ki je posredoval obvestilo, da želi glasovati po pošti, ne more glasovati na volišču. Volilno gradivo bo občinska volilna komisija invalidu posredovala na njegov naslov za vročanje.

Volivci, ki so prejeli odločbo o invalidnosti po roku iz prvega  odstavka, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, najkasneje pet dni pred dnem glasovanja in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo).

 

 

 1. S POMOČJO DRUGE OSEBE

  Vsak volivec ima pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti ali oddati glasovnico, če to zaradi telesne hibe ne more storiti sam.
   
 2. Z UPORABO PRIPOMOČKA ZA SLEPE IN SLABOVIDNE OSEBE

  Volilni odbori imajo na volišču pripomoček za glasovanje, ki je namenjen slepim in slabovidnim volivcem (šablona) ter z uporabo katerega se tem volivcem olajša glasovanje.