Znakovni jezik

Glasovanje po pošti iz Slovenije

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v:

  • priporu,
  • zavodu za prestajanje kazni,
  • bolnišnici ali
  • socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo.

V zgoraj naštetih primerih je potrebno obvestilo za glasovanje po pošti poslati na okrajno volilno komisijo najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. Obvestilo (obrazec) za glasovanje po pošti se lahko dobi v zavodu, kjer je volivec, ali na spletni strani e-Uprava.

Če želi invalid samo enkrat oz. na aktualnih državnih volitvah ali državnem referendumu glasovati po pošti, mora o svoji nameri obvestiti pristojno okrajno volilno komisijo. Obvestilo lahko pošlje preko portala e-Uprava, ki omogoča oddajo vloge z digitalnim potrdilom in brez digitalnega potrdila, in sicer najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. Invalid mora hkrati z obvestilom predložiti kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Če invalid ne predloži kopije odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida, obvestilo ne bo upoštevano. Invalid, ki je posredoval obvestilo, da želi glasovati po pošti, ne more glasovati na volišču. Volilno gradivo bo okrajna volilna komisija invalidu posredovala na njegov naslov za vročanje.

Če želi invalid stalno glasovati po pošti, mora o svoji nameri obvestiti državno volilno komisijo. Obvestilo za stalno glasovanje po pošti lahko invalid vloži pri državni volilni komisiji kadarkoli, mora pa ga vložiti najkasneje 10 dni pred konkretnim glasovanjem in priložiti kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida.  Obvestilo lahko pošlje preko portala e-Uprava, ki omogoča oddajo vloge z digitalnim potrdilom in brez digitalnega potrdila. Invalid mora hkrati z obvestilom predložiti kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Če invalid ne predloži kopije odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida, obvestilo ne bo upoštevano. Invalid, ki je posredoval obvestilo, da želi glasovati po pošti, ne more glasovati na volišču. Volilno gradivo bo okrajna volilna komisija invalidu posredovala na njegov naslov za vročanje. Obvestilo o stalnem glasovanju po pošti se nanaša na vse državne in lokalne volitve ter referendume in velja do preklica.

Če želi invalid samo enkrat na aktualnih lokalnih volitvah ali lokalnem referendumu glasovati po pošti, mora o svoji nameri obvestiti pristojno občinsko volilno komisijo. Obvestilo lahko pošlje na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo, in sicer najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. Invalid mora hkrati z obvestilom predložiti kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Če invalid ne predloži kopije odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida, obvestilo ne bo upoštevano. Invalid, ki je posredoval obvestilo, da želi glasovati po pošti, ne more glasovati na volišču. Volilno gradivo bo občinska volilna komisija invalidu posredovala na njegov naslov za vročanje.

Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti po roku iz prvega  odstavka, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, najkasneje pet dni pred dnem glasovanja in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo).