GIBANJE ZA PITNO VODO - ODGOVOR DVK; št. ( 042 - 14 / 2021- 100 )

Spoštovani,

povsem razumemo in podpiramo vašo skrb za nemoteno in čim lažje uresničevanje pravice do glasovanja na referendumu. Glede na pripombe in pomisleke v vašem dopisu pa vam z veseljem podajamo naša pojasnila:

Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je v skladu s svojimi pristojnostmi dolžna skrbeti za zakonitost izvedbe referenduma, in to počne tudi v primeru zakonodajnega referenduma o Zakonu s spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah ZV-1G (v nadaljevanju referendum o ZV-1G). V referendumskem postopku poleg DVK sodelujejo tudi drugi volilni organi – volilne komisije in volilni odbori.

V zvezi z izvedbo referenduma o ZV-1G je DVK pravočasno sprejela vse akte, potrebne za izvedbo tega referenduma, vključno s podrobnimi navodili za delo okrajnih volilnih komisij, volilnih komisij volilnih enot in volilnih odborov.

Volišča in območja volišč, vključno z volišči za predčasno glasovanje, skladno z Zakonom o volitvah v državni zbor (v nadaljevanju ZVDZ), ki se uporablja smiselno tudi v postopku izvedbe referenduma, določajo okrajne volilne komisije. Okrajne volilne komisije z območja Upravne enote Ljubljana so v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi določile volišča za predčasno glasovanje na skupni lokaciji na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Lokacija volišč za predčasno glasovanje v Ljubljani je bila že dne 2. 7. 2021 sporočena javnosti z obvestilom za javnost, ki ga je objavila tudi DVK na svoji spletni strani (https://www.dvk-rs.si/index.php/si/aktualno/zakonodajni-referendumu-o-zakonu-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-vodah-izvedba-predcasenga-glasovanja). Poudarjamo, da je število volišč ni zmanjšalo in da je volivcem na voljo enako število volišč kot na zadnjih volitvah, in sicer 14, vsako volišče za svoj volilni okraj, res pa je, da so ta določena na skupni lokaciji. Lokacija je ustrezno označena s številnimi usmerjevalnimi tablami, v njeni bližini se nahaja parkirišče za osebna vozila, prav tako pa tudi postaja mestnega potniškega prometa. Zato ne more držati vaša trditev, da naj bi »DVK zaradi nam nerazumljivega razloga ukinila 4 od 5 volišč«.

DVK nima imela vpliva na določitev o razpisu referenduma in na določen datum glasovanja. Večja udeležba na prvi dan glasovanja je gotovo posledica poletnega časa, v katerem poteka referendum, pri čemer moramo opozoriti, da je tudi ob včerajšnjem predčasnem glasovanju v Ljubljani prišlo do koncentracije večjega števila volivcev v istem časovnem obdobju, zaradi česar so morali posamezni volivci za oddajo glasu počakati nekaj dlje, kot smo sicer v Sloveniji navajeni. Pripominjamo, da čakalne vrste pred volišči tudi v tujini niso nič neobičajnega. Navedeno potrjuje tudi stanje na voliščih za predčasnem glasovanju včeraj popoldan in v današnjem dopoldnevu. Verjamemo pa, da je zaradi hude toplotne obremenitve čakanje na oddajo glasu, predvsem za starejšo populacijo, bolj obremenjujoče. Temu pripisujemo nezadovoljstvo posameznikov.

Pri presoji čakalnih vrst je treba upoštevati predpisan postopek glasovanja na volišču. Pomembno je opozoriti, da ima volilni odbor samo en izvod volilnega imenika v papirnati obliki, v katerega so vpisani vsi volivci iz tega okraja. Ta imenik se uporabi tudi na dan glasovanja v nedeljo in je sestavljen po posameznem volišču, v katerem so vsebovane tudi ustrezne zaznambe o predčasnem glasovanje volišča oziroma uporabi drugih oblik glasovanja, ki jih predvideva zakon. Volilni odbor mora vsakega posameznega volivca poiskati v volilnem imeniku na podlagi njegovih osebnih podatkov in izpeljati postopek glasovanja. Volilni odbor lahko tako izpelje postopek le za vsakega posameznega volivca na enkrat. Na volišču lahko glasuje samo en volivec. Glede na predpisan postopek glasovanja povečanje števila članov volilnih odborov, ki so imenovani skladno z zakonom, na posameznem volišču ne more pripomoči k zmanjšanju števila čakajočih volivcev. Vsak volivec lahko glasuje le na volišču za predčasno glasovanje, določenem za njegov okraj.

Glede na navedeno menimo, da dosedanji potek postopka glasovanja na referendumu poteka pravilno in zakonito. DVK si bo tudi v prihodnje prizadevala, da se referendum o ZV-1G izvede zakonito in pošteno ter da bo vsem volivcem, ki si to želijo, v skladu z zakonskimi možnostmi zagotovljena pravica do glasovanja na referendumu.

Lepo vas pozdravljamo,

Dušan Vučko, Direktor

 


Spoštovani,

volilna pravica je temelj vsake demokratične družbe. Naloga Državne volilne komisije je, da volilne in referendumske postopke vodi na način, da je vsakomur skladno z zakonom omogočena aktivna volilna pravica. To je splošno načelo, ki v primeru referendumov, kjer je za veljavnost rezultata vezan na dosego kvoruma še toliko bolj občutljivo.

Danes na več lokacijah predčasnega glasovanja po Sloveniji prihaja do dolgih čakalnih vrst. Ljudje za oddajo svojega glasu čakajo tudi več kot 1 uro, kar je iz vidika možnosti uveljavljanja volilne pravice izredno problematično. Možnost glasovanja namreč ne sme biti omejena na način, ki od ljudi zahteva predolgo čakanje. Veliko ljudi je to že zdaj odvrnilo od glasovanja oz. so po nekaj 10 minutah zapustili vrsto.

Zato Državno volilno komisijo pozivamo, da na vseh lokacijah nemudoma zagotovijo dodatne kadrovske resurse s katerimi bo omogočeno glasovanje na referendumu v razumno hitrem časovnem roki in s tem tudi v praksii zagotovite uveljavljanje volilne pravice vsem državljanom in državljankam.

Problem je še posebej akuten v Ljubljani, kjer so vrste največje in kjer je Državna volilna komisija zaradi nam nerazumljivega razloga ukinila 4 od 5 volišč. Edino preostalo volišče pa prestavila na lokacijo, kjer volitev do sedaj ni bilo (Gospodarsko razstavišče). Za kar 278.361 volivcev in volilk Ljubljane in okoliških krajev je tako na voljo zgolj 1 volilna lokacija. To je iz vidika zagotavljanja dostopnosti volišč za uveljavljanje volilne pravice nesprejemljivo.

Prav tako na tem mestu opozarjamo, da so velike spremembe lokacije volišč (npr. v Mariboru) in ukinjanje volišč (npr. Ljubljani) v kombinaciji slabim informiranjem povzroča zmedo in številnim državljanom in državljankam otežuje udejanjanje volilne pravice.

Lep pozdrav
Gibanje za pitno vodo