ODGOVOR NA JAVNO VPRAŠANJE DVK; št. ( 020 - 2 / 2018- 12 )

JAVNO VPRAŠANJE DRŽAVNI VOLILNI KOMISJI – ODGOVOR

V sobotnem Dnevniku, dne 03. marca 2018 in po družbenem omrežju Twitter je bilo Državni volilni komisiji zastavljeno javno vprašanje in sicer, da DVK javno pojasni številčna razhajanja med številom volivcev, ki so glasovali, in številom oddanih glasovnic, kakor je razvidno iz njenih poročil o izidu glasovanj v letu 2017, javno objavljenih na njenih spletnih straneh.

V zvezi s tem Služba DVK pojasnjuje:

Ko je glasovanje na volišču končano volilni odbor v skladu z 84. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06- ZVDZ-UPB1, 54/07-odločba US in 23/17 – v nadaljevanju ZVDZ) brez prekinitve začne ugotavljati izide glasovanja. Najprej prešteje neuporabljene glasovnice ter jih da v poseben omot in omot zapečati. Nato volilni odbor ugotovi po volilnem imeniku in po potrdilih skupno število volivcev, ki so glasovali (to so volivci, ki so prišli na volišče, se podpisali v volilni imenik in prevzeli glasovnico), odpre glasovalno skrinjico, ugotovi število oddanih glasovnic, koliko glasovnic je neveljavnih in koliko glasov so dobili posamezni kandidati.

ZVDZ ne vsebuje določbe, ki bi volivcu narekovale obvezno oddajo glasovnice v volilno skrinjico, zato nekateri volivci prevzeto glasovnico (hote ali nehote) ne oddajo v volilno skrinjico (glasovnico odnesejo s seboj).  Ker vsi volivci glasovnic ne oddajo v volilno skrinjico se v končnih zapisnikih o ugotavljanju izida glasovanja posebej ugotavlja volilna udeležba in posebej število oddanih glasovnic. Izid glasovanja se ugotavlja od števila veljavnih oddanih glasovnic in ne od števila volivcev, ki so prišli na volišče in prevzeli glasovnice. Za te volivce pa ZVDZ uporablja dikcijo »ki so glasovali«.

DVK v Poročilih o izidu glasovanja vedno uporablja pojmovanje iz ZVDZ in za posamezno glasovanje navede naslednje:

  • skupno število volilnih upravičencev (SKUPAJ VOLIVCEV),
  • skupno število volivcev, ki so prišli na volišče, se podpisali v volilni imenik in prevzeli glasovnico (GLASOVALO JE),
  • število glasovnic v volilni skrinjici (ODDANIH GLASOVNIC),
  • število  NEVELJAVNIH GLASOVNIC in
  • število VELJAVNIH GLASOVNIC.

Iz zgoraj navedenega je povsem razumljivo zakaj je v poročilih Državne volilne komisije o ugotavljanju izida glasovanja razlika med številom volivcev, ki so prišli na volišče in prevzeli glasovnice (po ZVDZ »ki so glasovali«) in številom oddanih glasovnic (število veljavnih in število neveljavnih glasovnic).


Dušan Vučko
Direktor Službe DVK