Napačna interpretacija sklepov Državne volilne komisije - Pojasnilo

V nekaterih medijih smo zasledili napačno interpretacijo sklepov Državne volilne komisije (v nadaljevanju: DVK), ki jih je ta sprejela v zvezi s predlogi koalicije "Za otroke gre!" na 51. seji 19.11.2015. Na podlagi napačne interpretacije oziroma pomanjkljive informacije prejemamo negodovanja nekaterih volivcev, predvsem glede tega, da bi morala DVK upoštevati tudi vse volivce, ki bodo obdobju od sestave volilnih imenikov (t.j. 15 dni pred dnevom glasovanja) do dneva glasovanja (t.j. 20. 12. 2015) dopolnili 18 let.

DVK je v zvezi s predlogom koalicije "Za otroke gre!" opravila obsežno razpravo in po razpravi sprejela naslednje sklepe:

  1. Državna volilna komisija ni pristojna za vodenje in ažuriranje evidence volilne pravice.
  2. Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi smiselne uporabe drugega odstavka 6. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi 9 dni pred dnem glasovanja javno objavi število volilnih upravičencev na dan sestave volilnih imenikov (stanje na dan 15 dni pred dnem glasovanja).
  3. Ministrstvo za notranje zadeve najkasneje v 8 dneh od dneva glasovanja sporoči število volivcev, vpisanih na volilne imenike, ki so umrli od dneva sestave volilnega imenika do zaključka glasovanja na dan glasovanja.
  4. Državna volilna komisija bo število volilnih upravičencev izračunala po naslednji metodologiji:
        a. K številu volilnih upravičencev, ki so vpisani v volilni imenik na dan sestave volilnih imenikov, se prišteje število volivcev, ki so glasovali s potrdilom iz evidence volilne pravice, izdanim na podlagi 31. člena Zakona o evidenci volilne pravice, ker niso bili vpisani v volilni imenik.
        b. Od tega števila se odšteje število volivcev, ki so umrli v času od sestave volilnih imenikov do zaključka glasovanja na dan glasovanja.
        c. K temu številu pa se prišteje število volivcev, ki so že glasovali in umrli do 19.00 ure (oz. do zaključka glasovanja) na dan glasovanja na referendumu.

Glede vprašanja ali so v volilnih imenikih tudi državljani RS, ki bodo dopolnili 18. let v času od sestave volilnih imenikov (t.j. 15 dni pred dnevom glasovanja) do dneva glasovanja (t.j. 20. 12. 2015) pojasnjujemo, da imajo na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi pravico glasovanja na referendumu državljani, ki imajo pravico voliti v državni zbor. Ob upoštevanju 7. člena Zakona o volitvah v državni zbor pa ima pravico voliti državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil osemnajst let starosti razen, če mu je bila zaradi duševne bolezni, zaostalosti ali prizadetosti popolnoma odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica staršev ali drugih oseb čez njegovo polnoletnost ter ni sposoben razumeti pomena, namena in učinkov volitev.

Na podlagi prej navedenih določb je povsem jasno, da bodo v volilne imenike, ki jih bo Ministrstvo za notranje zadeve sestavilo na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o evidenci volilne pravice, torej 15 dni pred dnem glasovanja, vključeni vsi državljani Republike Slovenije, ki bodo na dan glasovanja oziroma 20. 12. 2015 dopolnili osemnajst let starosti.

V te določbe predpisov DVK s sklepi ni posegala.