POSTOPKI OB ODSTOPU ŽUPANA IN ČLANOV MESTNEGA SVETA - POJASNILA

 
Spoštovani,
 
ob včerajšnjih dogodkih v MO Maribor in najavi župana g. Franca Kanglerja da
bo 31.12.2012 odstopil s funkcije župana,  posredujmo pojasnilo o poteku
izvedbe nadomestnih volitev župana in v primeru odstopa večine članov
mestnega sveta:
 
Opisano situacijo urejata Zakon o lokalnih volitvah in Zakon o lokalni
samoupravi. V primeru odstopa župana, podanega s pisno izjavo mestnemu
svetu in mestni volilni komisiji, preneha mandat z dnem prejema izjave s
strani navedenih organov ali z dnem, ki ga navede v odstopni izjavi. To
situacijo ne smemo enačiti, če pride do razpusta oziroma razrešitve
mestnega sveta s strani državnega zbora (na predlog vlade) V tem primeru
preneha mandat mestnemu svetu ali županu  z dnem objave ustreznega sklepa v
Uradnem listu RS.
 
V primeru, da bi na podlagi posamčnih odstopnih izjav sočasno odstopila
večina članov občinskega ozrioma mestnega sveta jim preneha mandat z dnem,
ki odstopne izjave prejme župan.  Župan mora o prenehanju mandata večine
članov obvestil preostale svetnike in mestno volilno komisijo o tem da je
odstopila večina članov in da zaradi tega celotnemu mestnemu sveti preneha
mandat. (najpozneje v roku 8 dni od prenehanja mandata članov, tj. od
prejema odstopnih izjav).
 
Če  je župan odstopil in če je prenehanje mandata mestnega sveta posledica
posamičnih odstopov večine članov sveta,  predčasne volitve sveta ter
nadomestne volitve župana razpiše mestna volilna komisija.
 
Predčasne volitve sveta se opravijo v najmanj 40 dneh in največ dveh
mesecih od prenehanja mandata mestnga svta, nadomestne  volitve župana pa
najprej v 60 dneh in največ v 90 dneh od razpisa volitev.
 
Postopek kandidiranja in volitev je enak, kot za redne volitve:
  • Volitve v mestni svet, ki šteje 12 ali več članov so proporcionalne; liste kandidatov lahko predlagajo politične stranke in skupine volivcev;
  • Kandidaturo za župana lahko vložijo politične stranke ali skupine volivcev.
 
Mandat na predčasnih volitvah izvoljenega sveta ter mandat na nadomestnh
volitvah izvoljenega župana trajata do potrditve mandatov mestnega sveta in
župana, ki bosta izvoljena na rednih volitvah jeseni 2014.