Stroški volitev v EP 2014 in primerjava s stroški v letu 2009

Na Državni volilni komisiji smo pripravili končno poročilo o stroških volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki so bile 25. maja 2012 (v nadaljevanju: volitev v EP). Za izvedbo volitev v EP je DVK PORABILA 3.377.000 EUR (1,97 EUR na volilnega upravičenca).

Če te stroške primerjamo s stroški izvedbe volitev v EP 2009 lahko ugotovimo, da je bilo za izvedbo letošnjih volitev v EP porabljenih KAR 653.000 EUR OZIROMA 16,2 % MANJ kot leta 2009, ko je bilo porabljenih 4.030.000 EUR.

Ta podatek dokazuje pravilno usmerjenost DVK k zmanjševanju stroškov izvedbe volitev, ne da bi se pri tem posegalo v uveljavljene standarde demokratičnih volitev. Takšna usmeritev je še posebej pomembna, če upoštevamo trenutno stanj javnih financ oz. proračuna.

K zmanjšanju stroškov izvedbe volitev v EP so svoj delež prispevale tudi okrajne volilne komisije in volilne komisije volilnih enot, kar nas veseli in dokazuje, da se volilni organi na nižjih ravneh zavedajo pomembnosti racionalne in smotrne porabe javnih (proračunskih) sredstev.

Ker so bili stroški izvedbe volitev v EP manjši kot je bilo planirano v proračunu za leto 2014 (planirali smo 3.809.000 EUR) smo preostanek sredstev V VIŠINI 432.000 EUR že vrnili ministrstvu za finance oziroma V TEKOČO PRORAČUNSKO REZERVO ZA LETO 2014.

DVK si bo tudi v prihodnje prizadevala za čim bolj racionalno izvedbo volitev ali referendumov, ob doslednem spoštovanju volilne zakonodaje, standardov demokratičnih volitev in tudi učinkovitosti izvrševanja volilne pravice, vendar pa pri tem ocenjujemo, da za nadaljnje zmanjševanje stroškov ni več veliko manevrskega prostora.

Primerjava stroškov EP 2014 s stroški EP 2009slovenski