Služba komisije

Državna volilna komisija ima svojo službo. Služba državne volilne komisije opravlja strokovne, administrativne in tehnične naloge za državno volilno komisijo. V okviru teh nalog služba komisije:

  1. opravlja strokovne, svetovalne, organizacijske, administrativne in tehnične naloge za izvajanje nalog državne volilne komisije;
  2. opravlja strokovne in administrativne naloge na področju priprave in poteka sej državne volilne komisije in njenih delovnih teles, mednarodne dejavnosti in protokola;
  3. opravlja strokovne in usklajevalne naloge v zvezi s sodelovanjem državne volilne komisije z drugimi državnimi organi in organizacijami;
  4. opravlja analitične naloge za državno volilno komisijo;
  5. izvršuje sklepe državne volilne komisije in odredbe predsednika državne volilne komisije,
  6. daje državni volilni komisiji predloge mnenj k predlogom zakonov in drugim predpisom, ki urejajo področje volitev in referendumov;
  7. zagotavlja javnost dela državne volilne komisije v skladu s poslovnikom državne volilne komisije.

 

Službo komisije vodi direktor, ki ga imenuje državna volilna komisija.

Odlok o delovnem področju in notranji organizaciji službe komisije (Uradni list RS, št. 18/13)slovenski