Pogosta vprašanja

 • Predčasno glasovanje
 • Glasovanje zunaj svojega okraja
  • Lahko glasujem zunaj svojega okraja?
   Na dan glasovanja je mogoče glasovati zunaj svojega okraja, pod pogojem da volivec o tem obvesti okrajno volilno komisijo na območju katere ima stalno prebivališče .
  • Kako lahko glasujem, kakšen je postopek?

   Obvestilo lahko pošljete preko portala e-Uprava, ki omogoča oddajo vloge z digitalnim potrdilom in brez digitalnega potrdila.

  • Rok za oddajo
   Rok za oddajo je najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja.
 • Zdomci – državljani Republike Slovenije, ki so začasno v tujini
  • Kako lahko glasujem, če sem v času glasovanja v tujini?
   Glasujete lahko na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije in po pošti iz tujine.
  • Kako glasujem, kakšen je postopek?

   Za obe obliki glasovanja morajo volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, svojo namero sporočiti Državni volilni komisiji.

   Obvestilo lahko pošljete preko portala e-Uprava, ki omogoča oddajo vloge z digitalnim potrdilom in brez digitalnega potrdila.

   Za referendum je rok za oddajo 15 dni pred dnevom glasovanja. Za volitve v državni zbor, za volitve predsednika republike in za volitve v evropski parlament je rok za oddajo 30 dni pred dnevom glasovanja.

  • Kdaj poteka glasovanje na diplomatsko-konzularnem predstavništvu?
   Glasovanje na diplomatsko-konzularnem predstavništvu poteka na dan glasovanja, in sicer med 9. in 17. uro po lokalnem času.
  • Kdaj moram poslati volilno gradivo nazaj?

   Pri ugotavljanju izida glasovanja se upoštevajo glasovnice, ki so prispele po pošti iz tujine do 12. ure osmega dne po dnevu glasovanja. Ovojnice z glasovnicami morajo imeti poštni žig z datumom oz. morajo biti ovojnicam priložene listine, iz katerih je razvidno, da je bila glasovnica oddana na pošto pred 19. uro na dan glasovanja.

 • Izseljenci – volivci, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji
 • Kandidiranje
 • Glasovanje zapornikov in pripornikov
  • Kako lahko glasujejo priporniki in zaporniki?

   Priporniki in zaporniki lahko glasujejo po pošti.

   Obvestilo  lahko pošljete preko portala e-Uprava, ki omogoča oddajo vloge z digitalnim potrdilom in brez digitalnega potrdila.

   Obvestilo (obrazec) za glasovanje po pošti lahko volivec dobi tudi v zavodu za prestajanje kazni zapora.

 • Glasovanje splošno
  • Kdaj poteka splošno glasovanje?

   Glasovanje na volitvah in referendumih poteka v nedeljo, med 7. in 19. uro.

  • Ali za glasovanje potrebujem vabilo oz. obvestilo o volitvah?

   Vabilo oz. obvestilo, s katerim se volivca med drugim obvesti tudi o dnevu glasovanja in sedežu njegovega volišča, prejme volivec na naslov prijavljenega stalnega prebivališča. Omenjeno obvestilo je zgolj informativne narave, tako da lahko volivec glasuje tudi brez njega. Na volišču volivec potrebuje osebni dokument za dokazovanje istovetnosti.

  • Kako glasujem?

   Glasuje se tako, da se obkroži zaporedna številka, ki je pred imenom in priimkom kandidata. Če volivec izjavi, da »se je zmotil«, in želi novo glasovnico, mu je volilni odbor ne sme izročiti; volivca pouči, kako naj jasno odpravi svojo prvotno zmotno odločitev (prekriža krogec okoli številke, ki ne izraža njegove volje in obkroži številko pred imenom kandidata, za katerega glasuje). Popravek se lahko upošteva samo v primeru, če je glasovanje opravljeno z obkrožitvijo zaporedne številke.

 • Glasovanje po pošti
  • Ali lahko glasujem po pošti?

   Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo okrajni volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo pristojni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

   Obvestilo za glasovanje po pošti je treba poslati na pristojno volilno komisijo deset dni pred dnevom glasovanja. Obvestilo  lahko pošljete preko portala e-Uprava, ki omogoča oddajo vloge z digitalnim potrdilom in brez digitalnega potrdila. Obvestilo (obrazec) za glasovanje po pošti se lahko dobi tudi v zavodu, kjer je volivec.

   Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti po roku iz prejšnjega odstavka, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, najkasneje pet dni pred dnem glasovanja in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo).

 • Glasovanje od doma
  • Ali lahko glasujem od doma?

   Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu. To morajo sporočiti okrajni volilni komisiji najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja.

   Obvestilo  lahko pošljete preko portala e-Uprava, ki omogoča oddajo vloge z digitalnim potrdilom in brez digitalnega potrdila.

   Vse podatke okrajnih volilnih komisij najdete na spletni strani državne volilne komisije.