Znakovni jezik

Drugi načini glasovanja – Obvestila volivcev - VEP 2019

 • VOLIVCI, KI ZAČASNO STANUJEJO V TUJINI IN IMAJO STALNO PREBIVALIŠČE V SLOVENIJI – T. I. ZDOMCI
  Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (t. i. zdomci), lahko glasujejo na dva načina: na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (DKP), če je tam vzpostavljeno volišče ali po pošti iz tujine.
  Obe obliki glasovanja zahtevata od volivca, da o svoji nameri obvesti Državno volilno komisijo (DVK) najkasneje 30 dni pred dnevom glasovanja.

  DVK mora obvestilo prejeti najkasneje 25. 4. 2019 do 24. ure!

  Vlogo za zgoraj navedena posebna načina uresničevanja volilne pravice lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

  A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3826

  B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3825

  V volilnem imeniku se pri imenu in priimku volivca zdomca naredi oznaka, na kakšen način bo glasoval.

  Sklep o določitvi volišč DKPslovenski
 • VOLIVCI, KI NIMAJO STALNEGA PREBIVALIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI – T. I. IZSELJENCI
  Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (t. i. izseljenci), lahko glasujejo na dva načina: na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (DKP), če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v posebni volilni imenik ali po pošti iz tujine.

  Izseljencem bo Državna volilna komisija po uradni dolžnosti poslala volilno gradivo na prijavljen naslov stalnega prebivališča v tujini. Prav tako so izseljenci vpisani v posebni volilni imenik, kar jim daje pravico, da lahko glasujejo na DKP, če je na DKP vzpostavljeno volišče.

  Sklep o določitvi volišč DKPslovenski
 • IZSELJENCI, KI BODO NA DAN GLASOVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI
  Izseljenci, ki bodo na dan volitev v Republiki Sloveniji, lahko glasujejo na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) oz. na t. i. volišču »OMNIA«. Če želi volivec izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti Državno volilno komisijo (DVK), in sicer najkasneje 3 dni pred dnevom glasovanja.

  DVK mora obvestilo prejeti najkasneje 22. 5. 2019 do 24. ure!.

  Vlogo za glasovanje v Republiki Sloveniji lahko volivec izseljenec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

  A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3826

  B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3825

  DKP, kjer je izseljenec vpisan v volilni imenik, bo obveščen, da izseljenec glasuje v Sloveniji. Volivec izseljenec se na dan glasovanja zglasi na volišču v Republiki Sloveniji, ki si ga je izbral.
 • NA VOLIŠČU IZVEN OKRAJA STALNEGA PREBIVALIŠČA – »OMNIA«
  Na tem volišču lahko glasujejo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja oziroma bodo na dan glasovanja izven okraja stalnega prebivališča.

  Volivec, ki želi glasovati na volišču izven okraja stalnega prebivališča, mora o svoji nameri obvesti okrajno volilno komisijo na območju katere ima stalno prebivališče, in sicer najkasneje 3 dni pred dnevom glasovanja.

  Pristojna OVK mora obvestilo prejeti najkasneje 22. 5. 2019 do 24. ure!

  Vlogo za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

  A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3826

  B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3825

  Volivec, ki je obvestil okrajno volilno komisijo, da želi glasovati na volišču izven območja svojega okraja, se na dan glasovanja zglasi na volišču v okraju, ki si ga je izbral.
 • GLASOVANJE PO POŠTI NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE
  Po pošti lahko glasujejo:

  A. volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo.

  Če  želi volivec glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, obvesti o svoji nameri okrajno volilno komisijo (OVK) na območju katere ima stalno prebivališče, in sicer najkasneje 10 dni pred dnevom glasovanja.

  Pristojna OVK mora obvestilo prejeti najkasneje 15. 5. 2019 do 24. ure!

  Vlogo za glasovanje po pošti na območju Republike Slovenije lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

  A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3826

  B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3825

  B. Po pošti lahko glasujejo tudi invalidi.

  Če želi invalid glasovati po pošti samo enkrat oz. samo na volitvah v Evropski parlament, ki bodo 26. 5. 2019, o svoji nameri obvesti okrajno volilno komisijo (OVK) na območju katere ima stalno prebivališče, in sicer najkasneje 10 dni pred dnevom glasovanja.

  Pristojna OVK mora obvestilo prejeti najkasneje 15. 5. 2019 do 24. ure!

  Vlogi mora obvezno priložiti kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Volilno gradivo bo OVK invalidu posredovala na njegov naslov za vročanje.

  Vlogo za enkratno glasovanje po pošti lahko invalid odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

  A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3826

  B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3825

  Invalid lahko po pošti glasuje tudi stalno (na vseh državnih in lokalnih volitvah ter referendumih, do preklica), vendar je o svoji nameri dolžan obvestiti Državno volilno komisijo. Več o tem si lahko preberete na:
  http://www.dvk-rs.si/index.php/si/kje-in-kako-volim/glasovanje-na-voliscih-ki-so-dostopna-invalidom

  Vlogo za stalno glasovanje po pošti lahko invalid odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

  A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3486

  B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3485

  Državna volilna komisija mora za volitve v Evropski parlament obvestilo (vlogo) invalida, za stalno glasovanje po pošti, prejeti najkasneje 15. 5. 2019 do 24. ure!
 • GLASOVANJE NA DOMU
  Glasovanje na domu je namenjeno volivcem, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču. Glasujejo lahko pred volilnim odborom na svojem domu. Namero o glasovanju na domu volivec sporoči okrajni volilni komisiji na območju katere ima stalno prebivališče, in sicer najkasneje 3 dni pred dnevom glasovanja.

  Pristojna OVK mora obvestilo prejeti najkasneje 22. 5. 2019 do 24. ure!

  Vlogo za glasovanje na domu lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

  A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3826

  B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3825