Predsednika RS
Predsednik republike po ustavi predstavlja Republiko Slovenijo in je vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil. Voli se na neposrednih, splošnih in tajnih volitvah, na podlagi splošne in enake volilne pravice za obdobje petih let, vendar največ dvakrat zaporedoma. To pomeni, da predsednika lahko volijo vsi, ki imajo sicer volilno pravico pri volitvah državnega zbora. Za razliko od nekaterih drugih držav, Slovenija nima omejene pasivne volilne pravice in tako nimamo predpisane višje starosti kot za aktivno volilno pravico. …več

Državni zbor RS
Državni zbor sestavljajo poslanci državljanov Slovenije in šteje 90 poslancev, ki se volijo s splošnim, enakim, neposrednim in tajnim glasovanjem. So predstavniki ljudstva, voljeni za obdobje štirih let, če seveda ne pride do predčasnih oziroma izrednih volitev. Pri svojem delu niso vezani na kakršnakoli navodila. …več

Evropski parlament
Volitve v evropski parlament se odvijajo po državah članicah Evropske unije (v nadaljevanju EU). Z vstopom v EU je Slovenija dobila pravico on dolžnost sodelovati v delu organov EU. …več

Državni svet
Državni svet je zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. …več

Lokalne volitve
Osrednji organ lokalne samouprave je predstavniško telo, ki sprejema temeljne odločitve v lokalni skupnosti, in ga praviloma volijo neposredno prebivalci lokalne skupnosti. …več