Slovenska zastava
Lokalne volitve 1998


�UPANSKI KANDIDATI ZA DRUGI
KROG LOKALNIH VOLITEV '98

 
Ob�ina

Kandidat za �upana
Predlagatelj

AJDOV��INABAVEC KAZIMIR
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
POLJ�AK MARJAN
NACIONALNA STRANKA DELA
BISTRICA OB SOTLIPREGRAD JO�EF
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
UR�I� JO�EF
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
BLEDMALEJ BORIS
OB�INSKI ODBOR LDS IN SLS PODRU�NICA BLED
POKLUKAR ANTON
SLAVICA POKLUKAR IN SKUPINA VOLIVCEV
BOROVNICAMO�NIK ALOJZ
BOGDANA MO�NIK IN SKUPINA VOLILCEV
OCEPEK ANDREJ
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
BOVECZAMUDA PETER
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
GERMOV�EK SINI�A
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
BRASLOV�EGORI�AR DU�KO
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
RO�I� NIKOLAJ MARTIN
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
BREZOVICASTANOVNIK DRAGO
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
�UDEN MARKO
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
BRE�ICEAV�I� JO�E
BERNARDKA SU�NIK IN SKUPINA VOLIVCEV
DER�I� VLADISLAV
DEMOKRATI SLOVENIJE
CANKOVAVOR�I� VIKTOR
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
FLISAR �TEFAN
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
CELJEZIM�EK JO�EF
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
�ROT BOJAN
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
DOBROVA-POLHOV GRADECOVEN JANEZ
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
GERJOLJ ANTON
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
DOBROVNIKKARDINAR MARJAN
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
KOVA� KATARINA
JANEZ BUKOVEC IN SKUPINA VOLILCEV
DOLENJSKE TOPLICEPUHAN ALOJZ
LDS IN ZLSD
VOVK FRANC
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
DOL PRI LJUBLJANIJEMEC ANTON
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
OBERSTAR ANDREJ
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
GORNJA RADGONAVODENIK MIHA
LEOPOLDINA PIKA VODNIK IN SKUPINA VOLILCEV
�TELCER DR. RUDOLF
HINKO JAU�OVEC IN SKUPINA VOLILCEV
GROSUPLJELESJAK JANEZ
LDS OO GROSUPLJE IN ZLSD OO GROSUPLJE
LIKOVI� ANGELA
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
HAJDINASIMONI� RADOSLAV
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
KIRBI� �TEFAN
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
HO�E-SLIVNICAOBREHT ANTON
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
KLINC �TEFAN
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
HRPELJE-KOZINAKREBELJ VLADISLAV
DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV
MAHNI� VOJKO
VOJKO MAHNI� IN SKUPINA VOLILCEV
IDRIJAKODER CVETKO
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
BEVK SAMO
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
IGLAVRINC-BOLHA DANICA
LISTA NOVI VAL ZAUPANJA
PODR�AJ CIRIL
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
ILIRSKA BISTRICALIPOLT FRANC
ZVEZA ZA PRIMORSKO
�ENKINC ANTON
ANTON �ENKINC IN SKUPINA VOLIVCEV
JESENICEBRUDAR BO�IDAR
SDS, SLS, KRŠČANSKI DEMOKRATI, ZELENI SLOVENIJE
BREGANT BORIS JANEZ
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
KAMNIKSMOLNIKAR ANTON TONE
�ULIN ZDRAVKA IN SKUPINA VOLIVCEV
HUMAR MARJETA
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI IN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
KIDRI�EVO�PRAH ALOJZ
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
BA�TEVC JANKO
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
KO�EVJEVEBER JANKO
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
GABRI� ALENKA
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
KOMENADAMI� JO�EF
ZBOR �LANOV OO LDS KOMEN IN KONVENCIJA OO ZLSD SE�ANA
SLAMI� URO�
STRNAD JO�EF IN SKUPINA VOLIVCEV
KRANJBOGATAJ MOHOR
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
REM�KAR JANEZ
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
KR�KOSITER DANILO
OB�INSKI ODBOR SKD KR�KO, KONFERENCA OO SDS KR�KO
BOGOVI� FRANC
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
LA�KORAJH JO�E
SKUPNA VOL. KONVENCIJA - ZLSD, LDS, DESUS
HRASTELJ PETER
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
LENARTVOGRIN IVAN
SKUPINA VOLIVCEV
KRAMBERGER JANEZ
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
LITIJAKAPLJA MIROSLAV
DESUS, LDS, ZLSD
ROKAVEC FRANC
SLS, SKD
LJUTOMERBRATU�A LUDVIK
JO�EF GORJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
�PINDLER JO�EF
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
LOGATECNAGODE JANEZ
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
PUC VLADISLAV
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
LO�KA DOLINAGOR�E JO�EF
SKD,SDS,SLS OB�INA LO�KA DOLINA
ZABUKOVEC JERNEJ
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
MARIBORKRI�MAN DIPL.IN�.PROF.DR. ALOJZ
NEODV.LISTA ZA MB-LMB, SLS-SLOV.LJUD.STR., SDS-SOCIALDEM.STRANKA SLOV.
SOVI� DIPL.IN�. BORIS
ZDR.LISTA SOC.DEMOKRATOV-ZLSD IN DEMOK.STRANKA SLOV.-DEMOK.SLOV.-DS
MARKOVCIKEKEC FRANC
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA PODRU�NICA MARKOVCI, LDS
TOPLAK STANISLAV
SKD OO MARKOVCI, SDS
MENGE��TEBE TOMA�
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
PER JANEZ
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
METLIKAMATKOVI� BRANKO
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
DRAGOVAN SLAVKO
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
MOZIRJEKRAMER JO�EF
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
PRESE�NIK JAKOB
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
NOVA GORICA�PACAPAN �RTOMIR
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
MOZETI� GOJMIR
SKD,OB�INSKI ODBOR NOVA GORICA IN SLS, PODRU�NICA NOVA GORICA
NOVO MESTOSTARC DR.MEDICINE ANTON
LDS, SLS, DESUS
KONCILIJA FRANC
FRANC �TUPAR IN SKUPINA VOLILCEV
PESNICASENEKOVI� VEN�ESLAV
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
MA�GON BOJAN
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
PIRAN�TULAR VOJKA
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
MALLY KLAVDIJ
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, ZVEZA ZA PRIMORSKO
PIVKASMREDELJ ROBERT
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
MARGON ERNEST
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI IN SOCIAL DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
PODLEHNIKNOVAK ALOJZ
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
FRIC VEKOSLAV
KONRAD VAUPOTI� IN SKUPINA VOLIVCEV
POLZELANOVAK STANISLAV
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
�NIDAR LJUBO
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
POSTOJNABAJC JOSIP
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
BRATO� ANDREJ
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
PREBOLDDEBELAK VINKO
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
CIGLER FRANC
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
PREVALJETASI� MATIJA
BOGDAN PUPAVAC IN SKUPINA VOLILCEV
JURI�AN FRANC
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
RADENCI�EFER HERBERT
MARTIN SRE� IN SKUPINA VOLIVCEV
TOPLAK JO�EF
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
RADLJE OB DRAVITERNIK MARJAN
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
ROBNIK HUBERT
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
RADOVLJICA�ERNE VLADIMIR
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
STU�EK JANKO S.
JUSTIN ZORKO IN SKUPINA VOLIVCEV
RAVNEKLAN�NIK IVANA
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
VE�KO MAKSIMILIJAN
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
RIBNICA NA POHORJUPU�NIK HERMAN
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SGERM MARIJA
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
ROGA�OVCIHALB JANKO
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
GIDER MARJAN
JO�EF BOKAN IN SKUPINA VOLIVCEV
SELNICA OB DRAVITATALOVI� SLOBODAN
�TEFAN LAZAR IN OSTALI VOLILCI
SABOLEK VLADIMIR
ANTON BOSILJ IN VOLILCI
SEVNICAJANC KRISTIJAN
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
KELEMINA BRANKO
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
SE�ANAPE�AR RUDOLF
SVET OB�INSKEGA ODBORA LDS SE�ANA IN OB�INSKA KONVENCIJA ZZP
KLUN MIROSLAV
DANICA SKOK IN SKUPINA VOLIVCEV
SODRA�ICAPOGORELEC ANDREJ
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
DROBNI� JO�E
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
SVETI ANDRA� V SLOVENSKIH GORICAHKREP�A FRANC
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
DRUZOVI� ALBIN
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
�EMPETER-VRTOJBAVALEN�I� DRAGAN
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
TURK MILAN
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
�ENTJUR PRI CELJUMALOVRH JURIJ
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
BEZEN�EK GREGOR
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
�KOFJA LOKADRAKSLER IGOR
OB�INSKI ODBOR SKD �KOFJA LOKA IN SLS - PODRU�NICA �KOFJA LOKA
�IFRAR FRANC
JAROSLAV KALAN IN SKUPINA VOLIVCEV
�MARTNO OB PAKIRAKUN IVAN
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
PODGOR�EK ALOJZ
DANILO POKLEKA, GAVCE 16, �MARTNO OB PAKI IN SKUPINA VOLIVCEV
�O�TANJMENIH BOGDAN
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
NATEK MATJA�
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
TABORSLAKAN VIDA
SKD, SDS
RAK ALOJZ
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
TREBNJEPUNGARTNIK CIRIL METOD
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
METELKO ALOJZIJ
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
TURNI��EKOCET JO�EF
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
RE�ONJA FRANC
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
VELIKE LA��EZAKRAJ�EK ANTON
OOSDS VELIKE LA��E, OOSKD VELIKE LA��E
TEKAVEC MILAN
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
VIDEMKIRBI� FRANC
SLOVENSKA OBRTNO PODJETNI�KA STRANKA
KOZEL JANKO
TANJA KRIVEC IN SKUPINA VOLIVCEV
VRHNIKATOM�I� VINCENCIJ
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
OREL JELKO
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
ZAVR�VUK MIRAN
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
MAJCENOVI� FRANC
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
�ALECPOSEDEL ALOJZ
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DOBNIK MILAN
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
�U�EMBERK�KUFCA FRANC
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
PAPE� JO�E
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
 

Nazaj na za�etno stran

Pritisni tukaj za skok na za�etno stran


Marko Golobi� Gorazd Pereni� Miran �eljko Marko �mid
Republi�ka
volilna komisija
Center Vlade
za informatiko
Center Vlade
za informatiko
SRC INFO d.o.o.