O komisiji

Državna volilna komisija (DVK) je najvišji volilni organ in izvaja naloge, ki jih določajo zakon o volitvah v državni zbor in drugi zakoni s področja volilne zakonodaje. 

Državna volilna komisija v sklopu svojih nalog zlasti:

- skrbi za zakonitost volitev in referendumov ter za enotno uporabo določb volilnih zakonov, ki se nanašajo na volilne postopke;
- imenuje člane volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij;
- usklajuje delo volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij ter daje strokovna navodila v zvezi z izvajanjem volilne zakonodaje in nadzoruje njihovo delo;
- predpisuje obrazce za izvrševanje volilnih zakonov;
- določa enotne standarde za volilno gradivo in določa druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil;
- objavlja izide volitev;
- izdaja potrdila o izvolitvi;
- skrbi za izvedbo glasovanja na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije;
- organizira izobraževanje za člane drugih volilnih organov;
- imenuje direktorja službe komisije.

Državna volilna komisija opravlja tudi druge naloge, ki jih določajo volilni zakoni.

Državno volilno komisijo imenuje državni zbor in jo sestavljajo predsednik in pet članov ter njihovi namestniki. Za predsednika DVK in njegovega namestnika se imenujeta sodnika vrhovnega sodišča. Dva člana in njuna namestnika se imenujejo izmed pravnih strokovnjakov, tri člani in njihovi namestniki pa na predlog poslanskih skupin, pri čemer se upošteva sorazmerna zastopanost političnih strank. Mandat DVK traja štiri leta.Okrajna volilna komisija (OVK) je volilni organ, ki določa volišča in območja volišč, imenuje volilne odbore, ugotavlja izid glasovanja v volilnem okraju in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami. Okrajna volilna komisija se imenuje za območje volilnega okraja (vseh okrajnih volilnih komisij je 88). 

OVK sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik OVK se imenuje izmed sodnikov, njegov namestnik pa izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani in njihovi namestniki se imenujejo na predlog političnih strank, pri čemer se upošteva njihova sorazmerna zastopanost. Predloge za imenovanje članov OVK in njihovih namestnikov lahko dajo tudi predstavniški organi lokalnih skupnosti z območja volilnega okraja. Če teh predlogov ni ali jih je premalo, se za manjkajoče člane in njihove namestnike določijo uradniki, zaposleni v organih državne uprave ali upravi lokalne skupnosti.

Okrajne volilne komisije imenuje Državna volilna komisija za štiriletni mandat.Volilna komisija volilne enote (VKVE) skrbi za zakonitost volitev poslancev, ki se volijo v volilni enoti, ugotavlja, ali so posamične kandidature oziroma liste kandidatov v skladu z zakonom, ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri poslanci so izvoljeni v volilni enoti ter daje poročila o izidu glasovanja, poleg tega vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami in opravlja druge naloge, ki jih določa Zakon o volitvah v državni zbor. 

Volilno komisijo volilne enote sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik in namestnik predsednika volilne komisije volilne enote se imenujeta izmed sodnikov. En član in en namestnik člana volilne komisije volilne enote se imenujeta izmed pravnih strokovnjakov. Dva člana in dva namestnika članov volilne komisije volilne enote se imenujeta na predlog poslanskih skupin, pri čemer se upošteva sorazmerna zastopanost političnih strank.

Volilne komisije volilnih enot imenuje Državna volilna komisija, njihov mandat traja štiri leta.