SESTAVA IN PRISTOJNOSTI DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE

Državno volilno komisijo imenuje državni zbor in jo sestavljajo predsednik in pet članov ter njihovi namestniki. Za predsednika državne volilne komisije in njegovega namestnika se imenujeta sodnika vrhovnega sodišča.

Dva člana in dva namestnika članov državne volilne komisije se imenujeta izmed pravnih strokovnjakov. Trije člani in namestniki članov državne volilne komisije se imenujejo po predlogih poslanskih skupin, pri čemer se upošteva sorazmerna zastopanost političnih strank.

Državna volilna komisija skrbi za zakonito in pošteno izvedbo volitev ter opravlja druge naloge, ki jih določajo zakoni s področja volilne zakonodaje.

Člani državne volilne komisije

Peter Golob, rojen leta 1964 v Ljubljani. Diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 1988. Kot sodnik prisegel leta 1992. Od leta 2007 vrhovni sodnik. Pred imenovanjem za predsednika Državne volilne komisije opravljal funkcijo namestnika predsednika v dveh mandatnih obdobjih tega organa.

Marko Kambič, univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, redni profesor za rimsko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je zaposlen od leta 1989. Od 2006 do 2010 namestnik člana Volilne komisije III. volilne enote RS, od 2011 do 2012 in od 2019 do dec. 2020 član Volilne komisije III. volilne enote RS. Od 2012 do 2016 član Državne volilne komisije RS. Decembra 2020 nastopil drugi mandat člana Državne volilne komisije RS.

Mojca Dolenc je univerzitetna diplomirana pravnica. Po končanem študiju se je zaposlila na področju visokega šolstva, kjer je opravljala delo strokovne sodelavke ter delo tajnika upravnega odbora in dekana fakultete. Poklicno pot je nadaljevala v okviru vladne službe, kjer je sodelovala pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv ter samostojno pripravljala zahtevne analize, poročila in druga zahtevna gradiva.

dr. Janez Pogorelec je univerzitetni diplomirani pravnik, magistriral je iz volitev, doktoriral pa iz ustavnega prava. Vse od leta 1990 je zaposlen na Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, kjer je postopno napredoval vse do direktorja službe, sedaj pa je namestnik direktorice. Član DVK je bil že v letih 1992 – 2008. Sodeloval ali vodil je vrsto vladnih in državnozborskih komisij in strokovnih skupin, ima obsežno bibliografijo, z referati redno sodeluje na strokovnih srečanjih, predava in sprašuje na pravniških državnih izpitih. V zadnjih letih se je aktivneje vključil tudi v politično življenje. Je član izvršilnega odbora stranke Nova Slovenija – krščanski demokrati.

Rojen leta 1971, po izobrazbi ekonomist z več letnimi izkušnjami na področju administracije, računovodstva, evropskih razpisov in upravnih postopkov. Od leta 2015, do imenovanja za namestnika člana Državne volilne komisije, tudi član Volilne komisije VI. Volilne enote s sedežem v Novem metu. Kot prostovoljec pa aktiven v več društvih in neprofitnih zavodih.

Brigita Domjan Pavlin, vrhovna sodnica svétnica na Upravnem oddelku Vrhovnega sodišča RS. Diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani, sodnica od leta 1990, najprej na civilnopravnem področju, v letu 1998 imenovana za višjo sodnico na Upravnem sodišču Republike Slovenije v Ljubljani, vrhovna sodnica od leta 2008.

Mitja Šuligoj je rojen dne 14. 12. 1988 v Šempetru pri Gorici. Študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je zaključil z odliko (cum laude) leta 2012. Po sklepu Senata Pravne fakultete je za svoje diplomsko delo prejel priznanje za vrhunsko diplomsko nalogo. Poklicno pot je pričel kot sodniški pripravnik, zaposlen pri Višjem sodišču v Kopru. Tekom usposabljanja je opravljal prakso tudi na Upravnem sodišču ter Ustavnem sodišču Republike Slovenije. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu v letu 2015 se je kot odvetniški kandidat zaposlil v odvetniški pisarni v Ljubljani. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani opravlja doktorski študij. Pri svojem delu se ukvarja tako z ustavnim, civilnim in upravnim pravom, pri čemer v postopkih posebno težo daje vprašanjem ustavnega varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Miroslav Pretnar je rojen leta 1976 v Kranju. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik. Od leta 2001 je zaposlen v Državnem zboru, naprej kot svetovalec, od leta 2004 pa kot sekretar poslanske skupine Socialnih demokratov. V Državnem zboru se, poleg organizacijskih in kadrovskih zadolžitev, aktivneje ukvarja z ustavnimi in poslovniškimi vprašanji ter mandatno-volilnimi zadevami.

Državni zbor ga je na predlog Socialnih demokratov  leta 2006 in 2008 imenoval za člana Državne volilne komisije, v tem mandatu pa opravlja funkcijo namestnika člana Državne volilne komisije. Kot član Državne volilne komisije je aktivno sodeloval tudi v nekaterih njenih delovnih skupinah, ki so obravnavala različna vprašanja iz svoje pristojnosti ter v volilnih odborih Državne volilne komisije, ki so ugotavljali izide volitev oziroma referendumov.

Rojena sem leta 1977 v Novem mestu. Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana pravnica.
Od leta 2005 sem zaposlena v Državnem zboru, najprej kot pripravnica, nato svetovalka in višja svetovalka, od leta 2009 dalje pa kot sekretarka poslanske skupine.
Moje delovno področje zajema organizacijsko koordiniranje in kadrovske zadeve, predvsem pa strokovno pomoč pri sprejemanju zakonov in drugih aktov, podrobneje z ustavnega, poslovniškega, mandatno-volilnega, javnoupravnega, pravosodnega in finančnega področja.

Rojena leta 1989 v Mariboru. Leta 2015 je magistrirala iz študija politologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in je trenutno študentka doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje, prav tako na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Od leta 2014 je zaposlena v Državnem zboru Republike Slovenije, najprej kot strokovna sodelavka, nato kot podsekretarka in od leta 2020 kot sekretarka poslanske skupine. Njeno delovno področje zajema ustavno-pravne, poslovniške, mandatno-volilne zadeve in kadrovsko-organizacijska vprašanja ter strokovno pomoč pri sprejemanju zakonov in drugih aktov, podrobneje iz področja izobraževalnih ter socialnih politik ter politike človekovih pravic. Do imenovanja za članico Državne volilne komisije je bila članica volilne komisije VII. volilne enote.

Terezija Trupi je rojena 1976 in po izobrazbi univ. dipl. sociologinja. Od leta 2012 opravlja delo sekretarke poslanske skupine NSi, kjer se poleg organizacijskih in kadrovskih zadev strokovno ukvarja z mandatno – volilnimi zadevami, poslovniškimi in drugimi ustavno-pravnimi zadevami. Vsa leta intenzivno spremlja volilno zakonodajo in sodeluje pri pripravi sprememb. Poleg teoretičnih ima z volitvami in z delom volilnih komisij tudi praktične izkušnje, saj je bila imenovana za članico volilne komisije volilne enote.

ZAPOSLENI V SLUŽBI DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE

TAJNIŠTVO

Maša Švigelj, tajnica direktorja

T: 01 / 4322 002

E: gp.dvk@dvk-rs.si

IGOR ZORČIČ, direktor

T: 01 / 4322 002

E: gp.dvk@dvk-rs.si

KAROLINA LUŽAR,  namestnica direktorja za organizacijo in izvedbo volitev

T: 01 / 4322 002

E: gp.dvk@dvk-rs.si

DRAGANA KOPČIĆ, svetovalka Državne volilne komisije

T:  01 / 4322 002

E: gp.dvk@dvk-rs.si 

EVA LUKANČIČ, svetovalka 

T: 01 / 4322 002

E: gp.dvk@dvk-rs.si

NIKA LONČAR, svetovalka DVK za kadrovsko-finančne zadeve

T: 01 / 4322 002

E: gp.dvk@dvk-rs.si

NADJA KOLENC, svetovalka DVK za finančne zadeve

T: 01 / 4322 002

E: gp.dvk@dvk-rs.si

TINA HRASTNIK, svetovalka za odnose z javnostmi

T: 01 / 4322 002

E: gp.dvk@dvk-rs.si