DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Državni zbor je najvišji predstavniški in zakonodajni organ v Republiki Sloveniji. Njegova osnovna naloga je opravljanje zakonodajne funkcije oblasti, v okviru katere poslanci sprejemajo najpomembnejše pravne akte države. Državni zbor je tudi nosilec drugih funkcij, ki jih opravljajo sodobni demokratični parlamenti: predstavlja družbene interese, rešuje interesne konflikte, sprejema Ustavo Republike Slovenije, sprejema in nadzira državni proračun ter je ustvarjalec in nosilec legitimnosti.

Poslanci so v državni zbor voljeni po proporcionalnem volilnem sistemu, razen dveh poslancev narodnosti, ki ju predstavniki manjšin volijo po večinskem volilnem sistemu. Poslanci državnega zbora se volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem.

Pravico voliti in biti voljen za poslanca ima državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja že dopolnil osemnajst let starosti.

Več o Državnem zboru si lahko ogledate na naslednji povezavi: https://www.dz-rs.si