Pogosta vprašanja

Če na dan glasovanja ne boste v okraju svojega stalnega prebivališča, lahko glasujete zunaj vašega okraja, vendar morate o tem obvestiti okrajno volilno komisijo na območju okraja, kjer stalno prebivate. Vlogo za glasovanje na volišču OMNIA lahko oddate na portalu eUprava (z e-identiteto ali brez nje), in sicer najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja.  

Tudi če niste prejeli obvestila, lahko glasujete, saj je obvestilo o dnevu glasovanja in o volišču, na katerem je volivec vpisan v volilni imenik, informativne narave. Na volišču potrebujete osebni dokument, s katerim boste izkazali svojo istovetnost.

Član volilnega odbora lahko postanete na predlog politične stranke ali lokalne skupnosti, če imate volilno pravico in vas v volilni odbor imenuje okrajna volilna komisija, na območju katere imate stalno prebivališče. 

Predčasno lahko glasujete v torek, sredo ali četrtek pred nedeljo, ki je določena kot dan glasovanja. Predčasno glasovanje poteka med 7. in 19. uro. Sedeži volišč za predčasno glasovanje so objavljeni na spletnem mestu Državne volilne komisije.

Če ste se preselili izven območja svojega volišča po tem, ko je bil sestavljen volilni imenik, oziroma pozneje kot 15 dni pred dnem glasovanja, glasujete na volišču, na katerem ste glasovali, preden ste se preselili. 

Če boste na dan glasovanja v tujini, ker tam začasno prebivate, lahko na državnih volitvah in referendumu glasujete po pošti iz tujine, če to sporočite Državni volilni komisiji najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja na državnih volitvah oziroma najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja na referendumu.

Predčasno glasovanje

Ne, zunaj svojega okraja ni mogoče predčasno glasovati.

V takšnem primeru ne boste mogli glasovati, saj vam volilni odbor ne bo dovolil glasovanja. Pravilo, s katerim se zagotavlja preprečevanje dvojnega glasovanja, je zelo strogo. Če hoče glasovati oseba, katere ime je v volilnem imeniku že obkroženo, in pri njenem imenu že obstaja podpis volivca oziroma je v rubriki »Opombe« označba o drugem načinu glasovanja, mora volilni odbor osebno ime in priimek, prebivališče in morebitno izjavo te osebe vpisati v zapisnik, glasovati pa ji volilni odbor ne dovoli.

Predčasno glasovanje poteka najprej pet dni pred dnevom glasovanja in najpozneje dva dni pred dnevom glasovanja, in sicer med 7. in 19. uro.

Predčasno glasovanje na volitvah v državni zbor, ki bodo 24. aprila 2022, bo potekalo od torka, 19. aprila 2022, do vključno četrtka, 21. aprila 2022, od 7. do 19. ure.

Predčasno lahko glasujete na volišču za predčasno glasovanje, ki ga je v vašem okraju določila okrajna volilna komisija. Volišča za predčasno glasovanje se objavijo na spletnem mestu Državne volilne komisije.

Obvestilo (vabilo) je zgolj informativne narave. Za glasovanje potrebujete vaš osebni dokument.

Tudi če je potekla veljavnost vaše osebne izkaznice ali drugega osebnega dokumenta (npr. potnega lista, vozniškega dovoljenja), lahko glasujete. Pomembno je, da lahko s tem dokumentom izkažete svoji istovetnost.  

Glasovanje zunaj svojega okraja

Če želite glasovati na volišču izven okraja stalnega prebivališča, morate o tej nameri obvestiti okrajno volilno komisijo, kjer imate stalno prebivališče. Najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja morate oddati ustrezno vlogo, kar lahko storite preko portala eUprava. Na voljo sta dve različni vlogi, in sicer z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete.

Volivec, ki je obvestil okrajno volilno komisijo, da želi glasovati na volišču izven območja svojega okraja, se na dan glasovanja (od 7. do 19. ure) zglasi na volišču, ki si ga je izbral. S seboj potrebuje osebni dokument, s katerim izkaže svojo identiteto.

Na dan glasovanja je možno glasovati tudi zunaj svojega okraja, a pod pogojem, da volivec o tem najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja obvesti okrajno volilno komisijo, kjer ima stalno prebivališče. Vlogo za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča lahko volivec odda preko portala eUprava. Na voljo sta dve različni vlogi, in sicer z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete.

Volivec, ki je obvestil okrajno volilno komisijo, da želi glasovati na volišču izven območja svojega okraja, se na dan glasovanja zglasi na volišču, ki si ga je izbral. S seboj potrebuje osebni dokument, s katerim izkaže svojo identiteto.

Rok za oddajo vloge za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča je najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja. Vlogo lahko oddate preko portala eUprava. Na voljo sta dve različni vlogi, in sicer z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete.

 

Zdomci – državljani Republike Slovenije, ki so začasno v tujini

Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (t. i. zdomci), lahko glasujejo na dva načina: po pošti iz tujine ali na volišču s sedežem na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije. V obeh primerih morajo o tem pravočasno obvestiti Državno volilno komisijo. Obvestilo oz. vlogo za glasovanje iz tujine lahko oddate preko portala eUprava. Na voljo sta dve različni vlogi: z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete.

Pri volitvah v državni zbor, volitvah predsednika republike in volitvah v Evropski parlament je rok za oddajo omenjene vloge 30 dni pred dnevom glasovanja. V primeru referendumu pa je ta rok 15 dni pred dnevom glasovanja. 

Volivci, ki bodo v času predčasnega glasovanja in na dan glasovanja začasno v tujini (t. i. zdomci), lahko glasujejo na dva načina: po pošti iz tujine ali na volišču s sedežem na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije. V obeh primerih morajo o tem pravočasno obvestiti Državno volilno komisijo. Obvestilo oz. vlogo za glasovanje iz tujine lahko oddate preko portala eUprava. Na voljo sta dve različni vlogi: z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete.

Pri volitvah v državni zbor, volitvah predsednika republike in volitvah v Evropski parlament je rok za oddajo omenjene vloge 30 dni pred dnevom glasovanja. V primeru referendumu pa je ta rok 15 dni pred dnevom glasovanja. 

 

Glasovanje poteka enako, kot na volišču v Sloveniji. Predsednik volilnega odbora ugotovi istovetnost osebe, ki želi glasovati, volivec se podpiše v volilni imenik, nato pa mu volilni odbor izroči glasovnico.

Pri ugotavljanju izida glasovanja se upoštevajo glasovnice, ki so prispele po pošti iz tujine do 12. ure osmega dne po dnevu glasovanja. Ovojnice z glasovnicami morajo imeti poštni žig z datumom oz. morajo biti ovojnicam priložene listine, iz katerih je razvidno, da je bila glasovnica oddana na pošto pred 19. uro na dan glasovanja.

Glasovanje na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu, kjer je volišče, poteka na dan glasovanja, v nedeljo, in sicer med 9. in 17. uro po lokalnem času.

Tistim volivcem, ki bodo v času volitev začasno v tujini in ne bodo mogli glasovati na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije, svetujemo, da volilno gradivo osebno prevzamejo pred odhodom v tujino, in sicer na sedežu Državne volilne komisije (Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana) ali na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote), kjer imajo stalno prebivališče.

V tem primeru naprošamo, da na vlogi obvezno napišete državo glasovanja v tujini, v spodnjo vrstico, kjer je naslov, pa napišite: OSEBNI PREVZEM VG NA DVK oziroma na OVK (Okrajna volilna komisija Upravne enote). Obenem prosimo, da na vlogo napišete tudi telefonsko številko, da vas bomo lahko poklicali glede datuma prevzema volilnega gradiva.

Volivci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (t. i. zdomci), lahko glasujejo na dva načina: na diplomatsko-konzularnem predstavništvu (DKP), če je tam vzpostavljeno volišče, ali po pošti iz tujine. V obeh primerih mora volivec o tej nameri obvestiti Državno volilno komisijo najpozneje 30 dni pred dnevom glasovanja. Vlogo za glasovanje na DKP ali po pošti iz tujine lahko volivec odda preko portala eUprava. Na voljo sta dve različni vlogi, in sicer z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete.

 

 

Izseljenci – volivci, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji

Ne. Če ste izbrali glasovanje na t. i. volišču omnia v Sloveniji, ne morete glasovati po pošti iz tujine.

Če okrajna volilna komisija prejme izpolnjeno glasovnico od volivca, ki je glasoval tudi osebno na volišču v Sloveniji, prispele glasovnice po pošti iz tujine ne sme upoštevati pri ugotavljanju izida glasovanja.

Za glasovanje na volišču potrebujete zgolj osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje), s katerim boste izkazali svojo istovetnost. 

Izseljenci, ki bodo na dan glasovanja v Sloveniji, lahko glasujejo na t. i. volišču omnia (posebno volišče na sedežu okrajne volilne komisije oz. upravne enote). O tem morajo pravočasno obvestiti Državno volilno komisijo, in sicer najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja.

Vlogo za glasovanje v Republiki Sloveniji lahko volivec izseljenec odda preko portala eUprava. Na voljo sta dve različni vlogi, in sicer z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete.

Za volitve v državni zbor bo državljanom Republike Slovenije s prijavljenim stalnim prebivališčem v tujini (t. i. izseljencem) volilno gradivo po uradni dolžnosti poslano na naslov prijavljenega stalnega prebivališča v tujini (v skladu z 82. členom Zakona o volitvah v državni zbor). Brez posebne prijave pa lahko glasujete tudi na najbližjem diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (glede na naslov prijavljenega stalnega prebivališča v tujini), če bo tam vzpostavljeno volišče in boste vpisani v posebni volilni imenik.

Da. Izseljenci, ki bodo na dan glasovanja v Sloveniji, lahko glasujejo na t. i. volišču omnia (posebno volišče na sedežu okrajne volilne komisije oz. upravne enote). O tem morajo pravočasno obvestiti Državno volilno komisijo, in sicer najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja. Vlogo za glasovanje v Republiki Sloveniji lahko volivec izseljenec odda preko portala eUprava. Na voljo sta dve različni vlogi, in sicer z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete.

 

Kandidiranje

Pravico voliti in biti voljen za poslanca ima vsak državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil osemnajst let.

Izjema so osebe, ki jim je bila zaradi duševne bolezni, zaostalosti ali prizadetosti popolnoma odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica staršev ali drugih oseb čez njihovo polnoletnost ter niso sposobne razumeti pomena, namena in učinkov volitev; slednje mora z odločbo posebej ugotoviti sodišče v postopku odvzema volilne pravice.

Kandidatke in kandidate za poslanke in poslance lahko, v skladu z določbami Zakona o volitvah v državni zbor, predlagajo politične stranke in volivke oziroma volivci.

 

Za poslance v Evropskem parlamentu lahko kandidirajo: državljani Republike Slovenije, ki imajo volilno pravico in pravico biti izvoljeni za poslance državnega zbora, ter državljani drugih držav članic Evropske unije, ki so na dan glasovanja dopolnili osemnajst let starosti (če jim ni bila odvzeta volilna pravica), če so vpisani v evidenco volilne pravice in imajo dovoljenje za stalno prebivanje ter prijavljeno stalno prebivališče v RS oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v RS.

Kandidatke in kandidate za poslanke in poslance v Evropskem parlamentu lahko predlagajo politične stranke in volivci.

Pravico biti voljen za predsednika republike ima državljan Republike Slovenije, ki najpozneje na dan glasovanja dopolni 18 let starosti.

Kandidate za predsednika republike lahko predlagajo:

  1. 10 poslancev Državnega zbora RS;
  2. politična stranka:
  3. skupina najmanj 5000 volivcev.

Glasovanje zapornikov in pripornikov

Priporniki in zaporniki lahko glasujejo po pošti. O tej nameri morajo obvestiti okrajno volilno komisijo na območju svojega stalnega prebivališča. To morajo storiti najpozneje 10 dni pred dnevom glasovanja.

Vlogo za glasovanje po pošti v Sloveniji lahko oddajo preko portala eUprava. Na voljo sta dve različni vlogi, in sicer z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete. Obvestilo (obrazec) za glasovanje po pošti lahko volivec dobi tudi v zavodu za prestajanje zaporne kazni.

 

Splošno glasovanje

Vabilo oz. obvestilo, s katerim se volivca med drugim obvesti tudi o dnevu glasovanja in sedežu njegovega volišča, prejme volivec na naslov prijavljenega stalnega prebivališča. Omenjeno obvestilo je zgolj informativne narave, tako da lahko volivec glasuje tudi brez njega. Na volišču volivec potrebuje osebni dokument za dokazovanje istovetnosti.

Volivec glasuje osebno, skladno z navodilom na glasovnici.

Glasovanje na volitvah in referendumih poteka praviloma v nedeljo med 7. in 19. uro.

Lahko glasujete. Istovetnost volivca se lahko ugotovi na podlagi vsakega drugega dokumenta, ki izkazuje osebne podatke volivca (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje itd., pri čemer ni nujno, da je osebni dokument na dan glasovanja še veljaven). 

Glasovanje po pošti

Glasovanje po pošti v Sloveniji je namenjeno volivcem, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, za invalide ter za osebe v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom.

Če želi volivec glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, mora o tej nameri obvestiti okrajno volilno komisijo na območju svojega stalnega prebivališča. To mora storiti najpozneje 10 dni pred dnevom glasovanja. Vlogo za glasovanje po pošti v Sloveniji lahko volivec odda preko portala eUprava. Na voljo sta dve različni vlogi, in sicer z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete.

V primeru, če volivec odda vlogo za glasovanje po pošti, ne more glasovati na volišču.

Iz poštnega žiga ali drugih priloženih listin mora biti razvidno, da je bila ovojnica s podpisano volilno karto in glasovnico oddana na pošto najpozneje na dan glasovanja pred 19. uro.

Če želite glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, morate o tem obvestiti okrajno volilno komisijo na območju svojega stalnega prebivališča. To morate storiti najpozneje 10 dni pred dnevom glasovanja. Vlogo za glasovanje po pošti v Sloveniji lahko oddate preko portala eUprava. Na voljo sta dve različni vlogi, in sicer z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete

Obvestilo (obrazec) za glasovanje po pošti lahko dobite tudi v zavodu, v katerem ste.

Če vam je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma ste nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali ste prejeli odločbo o invalidnosti po roku iz prejšnjega odstavka, lahko glasujete po pošti, če to sporočite okrajni volilni komisiji, na območju katere ste vpisani v volilni imenik, najpozneje 5 dni pred dnem glasovanja in k temu priložite ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo).

Glasovanje od doma

Če se zaradi bolezni ne morete osebno zglasiti na volišču, kjer ste vpisani v volilni imenik, lahko glasujete pred volilnim odborom na svojem domu. Vlogo za glasovanje na domu, skupaj s kopijo ustreznega zdravniškega potrdila, morate vložiti pri okrajni volilni komisiji, kjer imate stalno prebivališče, in sicer najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja. Vlogo za glasovanje na domu lahko oddate preko portala eUprava. Na voljo sta dve različni vlogi, in sicer z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete. Kontaktne podatke okrajnih volilnih komisij najdete na spletnem mestu Državne volilne komisije.

Če ste nenadoma zboleli in želite glasovati na domu, morate o tem obvestiti okrajno volilno komisijo. Vlogo za glasovanje na domu, skupaj s kopijo ustreznega zdravniškega potrdila, morate vložiti pri okrajni volilni komisiji, kjer imate stalno prebivališče, in sicer najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja. Vlogo za glasovanje na domu lahko oddate preko portala eUprava. Na voljo sta dve različni vlogi, in sicer z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete. Kontaktne podatke okrajnih volilnih komisij najdete na spletnem mestu Državne volilne komisije.

 

 

Volilni odbor pride na naslov prijavljenega stalnega prebivališča. Glasovanje na domu ni mogoče na naslovu začasnega prebivališča. Glasovanje na domu je sicer namenjeno tistim volilkam in volilcem, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču.

Vlogo za glasovanje na domu, skupaj s kopijo ustreznega zdravniškega potrdila, morate vložiti pri okrajni volilni komisiji, kjer imate stalno prebivališče, in sicer najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja. Vlogo za glasovanje na domu lahko oddate preko portala eUprava. Na voljo sta dve različni vlogi, in sicer z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete. Kontaktne podatke okrajnih volilnih komisij najdete na spletnem mestu Državne volilne komisije.