REFERENDUMI

Referendum je neposredno odločanje ali izjavljanje volivcev o predlogu zakona, zakonu oz. drugem pomembnem vprašanju ali političnem predlogu z glasovanjem. Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi državljani, ki imajo volilno pravico.

ZAKONODAJNI REFERENDUM

Državni zbor razpiše referendum o uveljavitvi zakona, ki ga je sprejel, če to zahteva najmanj štirideset tisoč volivcev. Pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma, ki mora biti podprta s podpisi najmanj 2.500 volivcev, je potrebno vložiti v državnem zboru v sedmih dneh po sprejemu zakona.

Referenduma ni dopustno razpisati: o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč; o zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah ter o zakonu, ki se sprejema za izvrševanje državnega proračuna; o zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb; o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost.

Zakon je na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev.

REFERENDUM O SPREMEMBI USTAVE

Na referendumu o spremembi ustave volivke in volivci odločajo o potrditvi spremembe ustave, ki jo je sprejel državni zbor, pred njeno razglasitvijo. Razpiše ga državni zbor, če to v sedmih dneh po sprejemu ustavnega zakona o spremembi ustave zahteva najmanj 30 poslancev. Sprememba ustave je na referendumu sprejeta, če zanjo glasuje večina volilcev, ki so glasovali, pod pogojem, da se glasovanja udeleži večina vseh volilcev.

REFERENDUM O MEDNARODNIH POVEZAVAH

Na referendumu o mednarodnih povezavah se volivke in volivci vnaprej izjavijo o prenosu izvrševanja dela suverenih pravic na mednarodne organizacije ali o vstopu v obrambno zvezo, ki jo urejamo z mednarodno pogodbo. Državni zbor lahko referendum razpiše po lastni odločitvi na predlog vlade, najmanj desetih poslancev ali poslanske skupine.

POSVETOVALNI REFERENDUM

Državni zbor lahko razpiše posvetovalni referendum o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane. Izid referenduma ni zavezujoč. Državni zbor lahko razpiše posvetovalni referendum na celotnem območju države ali na določenem ožjem območju, kadar vprašanje zadeva samo prebivalce tega ožjega območja.