O komisiji

Državna volilna komisija kot najvišji volilni organ izvaja naloge, ki jih določajo zakon o volitvah v državni zbor in drugi zakoni s področja volilne zakonodaje. Državna volilna komisija v sklopu svojih nalog zlasti:

  1. skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb volilnih zakonov, ki se nanašajo na volilne postopke;
  2. imenuje člane volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij;
  3. usklajuje delo volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij ter daje strokovna navodila v zvezi z izvajanjem volilne zakonodaje in nadzoruje njihovo delo;
  4. predpisuje obrazce za izvrševanje volilnih zakonov;
  5. določa enotne standarde za volilno gradivo in določa druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil;
  6. objavlja izide volitev;
  7. izdaja potrdila o izvolitvi;
  8. skrbi za izvedbo glasovanja na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije;
  9. organizira izobraževanje za člane drugih volilnih organov;
  10. imenuje direktorja službe komisije.

 

Državna volilna komisija opravlja tudi druge naloge, ki jih določajo volilni zakoni.