DVK IMENOVALA TAJNIKE IN NAMESTNIKE TAJNIKOV VOLILNIH KOMISIJ Z OBMOČJA LJUBLJANE

Državna volilna komisija je 13. marca 2024 na dopisni seji imenovala tajnike in namestnike tajnikov okrajnih volilnih komisij z območja v pristojnosti Upravne enote Ljubljana. Novoimenovani tajniki in namestniki tajnikov volilnih komisij volilnih enot Ljubljana Center in Ljubljana Bežigrad ter 14 okrajnih volilnih komisij (Ljubljana-Vič Rudnik 1, 2, 3 in 4, Ljubljana-Center, Ljubljana-Šiška 1,2, 3 in 4, Ljubljana-Moste Polje 1, 2 in 3 ter Ljubljana-Bežigrad 1 in 2) so že začeli z volilnimi opravili.

Potem ko je DVK v januarju prejela odstopne izjave 29 tajnikov in namestnikov tajnikov dveh volilnih komisij volilnih enot in 14 okrajnih volilnih komisij, ki delujejo pod okriljem Upravne enote Ljubljana, so se začela usklajevanja z vodstvom ministrstva za javno upravo in ljubljanske upravne enote za razrešitev nastalega zapleta. Ključne zahteve tajnikov in njihovih namestnikov, zaposlenih na UE Ljubljana, so se sicer nanašale na spremembo uredbe o delovnem času (enoizmensko delo) in prerazporeditev nalog na druge upravne enote zaradi preobremenjenosti ob visokem pripadu zadev, ki jih vodi UE Ljubljana.

V skladu s področno zakonodajo ima volilna komisija tajnika, ki ima lahko največ dva namestnika. Tajnike in njihove namestnike imenuje in razreši Državna volilna komisija na predlog načelnika upravne enote. Državni organi in organi lokalne samouprave so dolžni pomagati volilnim organom pri njihovem delu, pogoje za delovanje okrajnih volilnih komisij in volilnih komisij volilnih enot pa zagotavljajo upravne enote, na katerih je sedež teh komisij.

Vloga tajnikov volilnih komisij in njihovih namestnikov pri izvedbi volitev je nedvomno izjemno pomembna, so nepogrešljiv člen, saj opravljajo vsa tehnična in administrativna opravila za volilne komisije (npr. priprava sklepov o določitvi volišč, zbiranje predlogov političnih strank za oblikovanje volilnih odborov in iskanje kandidatov za delo v volilnih odborih, kadar politične stranke ne dajo dovolj predlogov kandidatov, vnos podatkov v informacijski sistem o udeležbi na glasovanju in o starostni strukturi volivcev, vodenje evidence o vseh prejetih in oddanih glasovnicah, vodenje finančne dokumentacije, priprava volilnega gradiva za arhiviranje, priprava in oddaja gradiva za uničenje ipd.).