IMENOVANE VOLILNE KOMISIJE VOLILNIH ENOT IN OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE ZA MANDAT 2023 - 2027

Državna volilna komisija je 2. marca 2023 na 57. seji imenovala nove sestave osmih volilnih komisij volilnih enot in 88 okrajnih volilnih komisij za mandatno obdobje 2023 - 2027.

Na podlagi prijav na javni poziv, objavljen novembra lani v Uradnem listu RS št. 142, je DVK predsednike in namestnike volilnih komisij volilnih enot imenovala iz vrst sodnikov, ki opravljajo sodniško službo. En član in njegov namestnik sta imenovana izmed pravnih strokovnjakov, preostala dva člana in njuna namestnika pa na predlog poslanskih skupin, pri čemer je upoštevana sorazmerna zastopanost političnih strank.

DVK je predsednike okrajnih volilnih komisij imenovala iz vrst sodnikov, ki opravljajo sodniško službo, njihove namestnike pa tudi iz vrst drugih pravnih strokovnjakov. Člani okrajnih volilnih komisij so imenovani na predlog političnih strank, ob upoštevanju pogoja sorazmerne zastopanosti.

Državna volilna komisija je imenovala tudi tajnike in namestnike tajnikov omenjenih volilnih komisij v novem štiriletnem mandatu. Gre za javne uslužbence, ki so jih predlagali načelniki upravnih enot.

Vse komisije so imenovane za mandatno obdobje od 2. 3. 2023 do 2. 3. 2027.