POZIV PRISTOJNIM INSTUCIJAM ZA POMOČ VOLIVCEM V PRIPORU, ZAVODU ZA PRESTAJANJE KAZNI, V BOLNIŠNICI ALI V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU ZA INSTITUCIONALNO VARSTVO

Državna volilna komisija (DVK) je v torek, 15. 2. 2022, pozvala pristojna ministrstva, naj se z upravami zavodov za izvrševanje kazenskih sankcij, bolnišnic in socialnovarstvenih zavodov za institucionalno varstvo dogovorijo za pomoč pri obveščanju volivcev, ki bodo na dan volitev v državni zbor, 24. aprila 2022, v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo. Obenem DVK naproša pristojne institucije tudi za pomoč omenjenim volivcem pri oddaji obvestila o glasovanju (preko državnega portala e-uprava ali po pošti, z osebno dostavo, po faksu, skenirano po e-pošti ipd.).

Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo okrajni volilni komisiji. Obvestilo mora pristojna okrajna volilna komisija prejeti najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja, torej najpozneje 13. 4. 2022 do 24. ure. Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti po 13. 4. 2022, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, najkasneje pet dni pred dnem glasovanja oziroma do 18. 4. 2022 do 24. ure in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo).