POZIV PRISTOJNIM ZA ZAGOTOVITEV POGOJEV ZA NEMOTENO IZVEDBO VOLITEV

Predsednik Državne volilne komisije Peter Golob je na predsednico državnega zbora mag. Urško Klakočar Zupančič, predsednika vlade dr. Roberta Goloba, ministra za javno upravo mag. Franca Propsa in ministrico za pravosodje dr. Dominiko Švarc Pipan 12. januarja 2024 naslovil dopis v zvezi z izvedbo letošnjih volitev poslancev v Evropski parlament in zagotavljanjem možnosti uresničevanja volilne pravice.

Neurejen plačni položaj sodnic in sodnikov ter posledično njihove upravičene in utemeljene reakcije na neaktivnost pristojnih državnih institucij vzbujajo resno skrb glede nemotene izvedbe volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. »Ne dvomim sicer v državotvorno držo sodnic in sodnikov, sem pa kot predsednik DVK na dano situacijo in možne zaplete pri izvedbi volitev vseeno dolžan opozoriti. Trenutno je v delo volilnih komisij vključenih 156 sodnikov (iz sodniških vrst je imenovanih 20 predsednikov volilnih komisij volilnih enot in njihovih namestnikov, 88 predsednikov okrajnih volilnih komisij in 46 njihovih namestnikov ter predsednik DVK in njegova namestnica),« je v omenjenem dopisu poudaril predsednik DVK.

Poleg navedenega je DVK v sredo, 10. januarja 2024, prejela odstopne izjave 29 tajnikov in namestnikov tajnikov dveh volilnih komisij volilnih enot in 14 okrajnih volilnih komisij, ki delujejo pod okriljem Upravne enote Ljubljana. V zahtevah za razrešitev, ki so jih podali, tajniki in njihovi namestniki niso navedli razlogov za takšno odločitev. Po nekaterih informacijah naj bi bil ključni razlog za odstope preobremenjenost zaposlenih na upravni enoti, vendar ne z volilnimi opravili, temveč z nalogami, ki jih opravljajo kot javni uslužbenci.

Z vidika zagotavljanja nemotene izvedbe volitev in možnosti uresničevanja volilne pravice je delo volilnih organov zagotovo izjemnega pomena. Okrajne volilne komisije določajo volišča in sedeže volišč, imenujejo volilne odbore ter ugotavljajo izid glasovanja v volilnem okraju. Volilne komisije volilnih enot pa skrbijo za zakonitost volitev poslancev, ki se volijo v volilnih enotah, preverjajo skladnost kandidatur z zakonodajo, ugotavljajo izide glasovanja v volilnih enotah ipd.

Državna volilna komisija je svoje obveznosti do vseh volilnih organov vselej izpolnila, poleg tega jim je bila vedno v strokovno oporo in pomoč. »Zato me neprijetno preseneča,« je zapisal predsednik DVK Peter Golob, »da je DVK očitno postala 'talka' neurejenega plačnega položaja sodnikov kot tudi tajnikov in njihovih namestnikov, ki skušajo svoje zahteve žal uveljavljati na plečih volitev in volivcev.«

V skrbi, da bo DVK lahko zagotovila nemoteno izvedbo letošnjih volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, je predsednik DVK v dopisu še pozval pristojne, da resno preučijo nastalo situacijo in da do začetka izvajanja volilnih opravil uresničijo odločbo Ustavnega sodišča ter obenem zagotovijo, da bo tudi tajnikom in njihovim namestnikom omogočeno nemoteno izvajanje njihovih obveznosti v zvezi z volitvami.