Splošno o volitvah

Osrednji organ lokalne samouprave je predstavniško telo, ki sprejema temeljne odločitve v lokalni skupnosti, in ga praviloma volijo neposredno prebivalci lokalne skupnosti. Zakon o lokalnih volitvah posebej ureja tudi vprašanja volitev župana, volitev v občinske svete in volitev v svete krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti. V občinah, kjer prebivajo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti se volijo tudi predstavniki teh skupnosti v občinski svet.

Pri lokalnih volitvah ima vsak volilno pravico samo v svoji občini, gre za vezanost volilne pravice na prebivalce lokalne skupnosti. Volilno pravico na lokalnih volitvah imajo tudi državljani drugih držav članic EU z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji oziroma potrdilom o prijavi prebivanja in prijavljenim začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ter tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Za občine z manjšim številom članov občinskega sveta (od 7 do vključno 11) je zakonsko predviden večinski volilni sistem. Proporcionalni volilni sistem se uporablja za občine z večjim številom članov občinskega sveta. Po večinskem sistemu se vedno volijo člani občinskega sveta, ki so predstavniki italijanske in madžarske narodnosti ter predstavniki romske skupnosti. V tem primeru se glasuje o posameznih kandidatih, medtem ko se pri proporcionalnem sistemu glasuje o listah kandidatov.

Zakon glede na volilni sistem predvideva kandidiranje, ki je prilagojeno volilnemu sistemu. Tako lahko kandidate in liste kandidatov določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. Volivci lahko določajo kandidate in liste kandidatov s podpisovanjem.