VOLITVE PREDSEDNIKA RS 2012

Predsednik Državnega zbora RS dr. Gregor Virant je 25. 7.  2012 izdal Odlok o razpisu volitev predsednika republike. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 57 dne 27. 7. 2012.

Volitve predsednika republike so bile v nedeljo, 11. 11. 2012. 

Končni izid volitev je dostopen na povezavi: https://www.dvk-rs.si/arhivi/vp2012/

Kandidate za predsednika republike lahko predlagajo:
1.    poslanci državnega zbora,
2.    politične stranke in
3.    volivci.

Poslanci določajo kandidate s podpisovanjem. Kandidata lahko določi najmanj deset (10) poslancev državnega zbora.

Politične stranke določajo kandidate po postopku, določenem z njihovimi pravili. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem. Posamezna politična stranka lahko določi le enega kandidata. Dve ali več političnih strank lahko določijo skupnega kandidata. Predlog kandidature mora biti podprt s podpisi najmanj treh (3) poslancev državnega zbora ali najmanj tri tisoč (3000) volivcev.

Volivci določajo kandidate s podpisovanjem. Posamezno kandidaturo lahko določi skupina najmanj pet tisoč (5000) volivcev.

Obrazce podpore določi Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK).

Vsak poslanec in vsak volivec lahko podpre samo eno kandidaturo. Podpora kandidaturam s podpisovanjem se daje na način, kot ga določa zakon o volitvah v državni zbor.

Za kandidaturo za predsednika republike je potrebno pisno soglasje kandidata. Kandidat lahko umakne soglasje s pisno izjavo, ki se predloži DVK najpozneje dvajseti (20) dan pred dnevom glasovanja.

Predlog kandidature mora vsebovati ime predlagatelja ter osebne podatke kandidata in predstavnika kandidata. Predlogu morajo biti priloženi pisno soglasje kandidata in podpisi poslancev oziroma volivcev, ki podpirajo kandidaturo, na predpisanih obrazcih. Predlogu kandidature, ki jo vloži politična stranka, morajo biti priloženi tudi zapisnik o določitvi kandidature in pravila politične stranke.

Če kandidaturo predlaga skupina poslancev oziroma volivcev, morajo ti kot ime predlagatelja navesti ime in priimek enega izmed predlagateljev z dodatkom »in skupina poslancev« oziroma »in skupina volivcev«.

Predlog kandidature se vloži neposredno pri DVK najpozneje petindvajseti (25) dan pred dnevom glasovanja. DVK preizkusi zakonitost vloženih kandidatur. Za preizkus zakonitosti se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor.

DVK določi seznam kandidatur za predsednika republike z imeni kandidatov in imeni predlagateljev. Vrstni red kandidatur se določi z žrebom. DVK objavi seznam kandidatur najpozneje petnajst (15) dni pred dnevom glasovanja.

Državna volilna komisija  je na 92. seji dne 2. avgusta 2012 sprejela rokovnik za izvedbo volilnih opravil za volitve predsednika republike.

Državna volilna komisija  je na 93. seji dne 21. avgusta 2012 sprejela naslednja navodila in sklepe:

  • navodilo okrajnim volilnim komisijam in volilnim komisijam volilnih enot za izvedbo volitev predsednika.
  • Sklep o določitvi višine nadomestil oziroma povračil stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam.
  • Sklep o določitvo volišč na diplomatsko konzularnih predstavništvih republike Slovenije za glasovanje na volitvah predsednika.
  • Sklep o določitvi vsebine ter oblike uradne prazne glasovnice za izvedbo glasovanja po pošti iz tujine na volitvah predsedniak republike.