JAVNI NATEČAJ ZA POLOŽAJ DIREKTORJA/DIREKTORICE SLUŽBE DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE

Na podlagi petega odstavka 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21) ob smiselni uporabi določb 58. do 65. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) in 3. člena Pravil o postopku za izvedbo javnega natečaja za direktorja/direktorico Službe Državne volilne komisije, št. 23-1/00-15/11, z dne 12. 5. 2011, ter Spremembe Pravil o postopku za izvedbo javnega natečaja za direktorja/direktorico Službe Državne volilne komisije, št. 040-1/2023-1, z dne 17. 10. 2023, Državna volilna komisija objavlja

Javni natečaj za položaj direktorja/direktorice Službe Državne volilne komisije

I.    

Direktor vodi Službo Državne volilne komisije (v nadaljevanju: Služba DVK) in ima pristojnosti predstojnika državnega organa v skladu s predpisi, ki urejajo položaj in naloge javnih uslužbencev, ter opravlja svoje delo na položajnem uradniškem delovnem mestu.

Za svoje delo in delo Službe DVK je direktor neposredno odgovoren Državni volilni komisiji (v nadaljevanju: DVK). 

Direktor opravlja naloge tajnika DVK in usklajuje delo Službe DVK pri opravljanju del in nalog za DVK, njenih delovnih skupin in člane, zagotavlja enotno delovanje službe, skrbi za razvoj organizacije in dela ter opravlja druga dela in naloge v skladu z Odlokom o delovnem področju in notranji organizaciji službe državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 18/13 in 69/19), Poslovnikom Državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20) in drugimi predpisi. 

Direktor ima naslednje naloge in pooblastila:
-    skrbi za izvrševanje sklepov DVK,
-    predloži predlog finančnega načrta DVK ministrstvu, pristojnemu za finance,
-    odobrava uporabo finančnih in materialnih sredstev za delo DVK in Službe DVK,
-    zastopa DVK pri sklepanju pogodb v mejah izvrševanja finančnega načrta DVK in v postopkih pred sodišči iz naslova dejavnosti Službe DVK,
-    odloča o izbiri izvajalcev v postopkih oddaje javnih naročil,
-    daje smernice in navodila za delo Službe DVK, s katerimi se zagotavlja njeno enotno, usklajeno in učinkovito delo,
-    izdaja pravilnike, odredbe in druge splošne akte, za katere je pooblaščen z zakonom, podzakonskimi predpisi ali drugimi splošnimi akti,
-    zagotavlja javnost dela DVK in Službe DVK,
-    opravlja druge zadeve, določene z zakonom, podzakonskimi predpisi in drugimi splošnimi akti.

II.    

Kandidat, ki se bo prijavil na javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
-    državljanstvo Republike Slovenije;
-    znanje uradnega jezika;
-    najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja), magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja); smer: pravna ali druga družboslovna;
-    najmanj 7 let delovnih izkušenj;
-    aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika;
-    strokovni izpit iz upravnega postopka.

III.
    
Prijava mora vsebovati: 

-    v celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae), iz katerega naj bodo zlasti razvidne delovne ter morebitne vodstvene izkušnje;


-    izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije;
-    dokazilo o aktivnem znanju vsaj enega svetovnega jezika, kar izkaže z potrdilom o znanju tujega jezika na ravni najmanj B2 ali opravljenim izpitom iz tujega jezika v sklopu univerzitetnega študija;
-    fotokopijo diplome, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
-    opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede delovnih izkušenj;
-    izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
-    izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;  
-    izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje DVK pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

IV.    

Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katerega se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katerega se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katerega oseba kandidira. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru, ko ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

Pogoj strokovnega izpita lahko izbrani kandidat izpolni v treh mesecih po začetku opravljanja položaja direktorja Službe DVK. Če ga v tem roku ne izpolni, se pogodba o zaposlitvi razveljavi.

V.    

Posebna natečajna komisija, ki jo imenuje DVK, ugotovi, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in oceni njihovo strokovno usposobljenost. 

Posebna natečajna komisija opravi preizkus strokovne usposobljenosti z delovnega področja Službe DVK, predvsem poznavanja volilnega prava in volilnih postopkov, organizacijo dela in kadrovskih vprašanj, vodenja postopkov javnih naročil ter znanja enega svetovnega jezika.

Direktorja Službe DVK imenuje DVK na podlagi predlaganih kandidatov. 

Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo na položaju direktorja bo začel opravljati 1. 2. 2024 in ga bo opravljal na sedežu Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54, Ljubljana.

VI.    

Pisno prijavo z izjavami in drugimi dokazili je treba poslati ali prinesti v zaprti ovojnici z označbo »Za javni natečaj« na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana. Prijava je pravočasna, če je izročena organu najkasneje do ponedeljka, 6. 11. 2023, do 16. ure, oz. če je bila oddana priporočeno na pošto najpozneje 6. 11. 2023.

Kandidate, ki bodo poslali nepopolno prijavo, bo posebna natečajna komisija pozvala k dopolnitvi. Nepopolne prijave bo posebna natečajna komisija zavrgla.

Javni natečaj se objavi na spletni strani Državne volilne komisije in v Uradnem listu Republike Slovenije

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Služba Državne volilne komisije, tel: 01·4322·002, ga. Karolina Lužar.

Glede vprašanj postopka izvedbe javnega natečaja veljajo Pravila o postopku za izvedbo javnega natečaja za direktorja/direktorico Službe DVK in spremembe teh pravil, ki so dostopna na: www.dvk-rs.si/. 

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Državne volilne komisije najkasneje v roku 15 dni od izbire.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 

Številka: 110-2/2023-1                                                                               Peter Golob
Datum: 17. 10. 2023                                                                                    predsednik

 

 


 

PRAVILA O POSTOPKU ZA IZVEDBO JAVNEGA NATEČAJA ZA DIREKTORJA/DIREKTORICO SLUŽBE DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

1. člen

Ta pravila urejajo postopek izvedbe javnega natečaja za direktorja/direktorico Službe Državne volilne komisije (v nadaljevanju: direktor).

2. člen

Za postopek javnega natečaja se smiselno uporabljajo določbe zakona o javnih uslužbencih, ki urejajo javni natečaj in poseben javni natečaj.

3. člen

Besedilo objave javnega natečaja določi Državna volilna komisija.

Javni natečaj za direktorja se objavi na spletnih straneh Državne volilne komisije in v Uradnem listu Republike Slovenije.

Rok za vlaganje prijav na javni natečaj ne sme biti krajši od deset dni od dneva objave javnega natečaja.

4. člen

Objava javnega natečaja mora vsebovati naslednje podatke:
-    o komisiji oz. službi in kraju opravljanja dela;
-    o pogojih za opravljanje dela;
-    o vsebini prijave;
-    o dokazilih, ki jih mora kandidat priložiti prijavi;
-    o roku in naslovu za vlaganje prijav in o roku obveščanja pri izbiri;
-    o osebi, ki daje informacije o izvedbi javnega natečaja;
-    navedbo, da bo obvestilo o končanem izbirnem postopku objavljeno na spletnih straneh Državne volilne komisije.

5. člen

Kandidat/kandidatka (v nadaljevanju: kandidat) vloži prijavo v pisni obliki. Prijavo se pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« na naslov Državna volilna komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana. Za pravočasno se šteje prijava, ki jo organ prejme do izteka koledarskega roka oziroma ki je bila poslana s priporočeno pošto, pri čemer je bila oddana na pošto najpozneje do izteka koledarskega roka, navedenega v javnem natečaju.

K prijavi morajo kandidati priložiti:

- v celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae), iz katerega naj bodo zlasti razvidne delovne ter morebitne vodstvene izkušnje;


- izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije;
- dokazilo o aktivnem znanju vsaj enega svetovnega jezika, kar izkaže z potrdilom o znanju tujega jezika na ravni najmanj B2 ali opravljenim izpitom iz tujega jezika v sklopu univerzitetnega študija;
- fotokopijo diplome, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
- opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede delovnih izkušenj;
- izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;  
- izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Državni volilni komisiji pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Izpolnjevanje pogojev se presoja po stanju na dan, ki velja za zadnji dan oddaje prijave.

6. člen

Po izteku roka za prijave se vložene prijave posredujejo članom posebne natečajne komisije.

Nepopolna je prijava:
- ki ji kandidat ne priloži vseh prilog iz prejšnjega člena;
- iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje natečajne pogoje.

Če kandidat pošlje nepopolno prijavo, ga posebna natečajna komisija pozove, da prijavo dopolni. Če kandidat po pozivu prijave ne dopolni v roku, ki ga določi posebna natečajna komisija, se njegova prijava s sklepom zavrže. Zoper sklep ni pritožbe.

7. člen

Javni natečaj izvaja posebna natečajna komisija, ki jo imenuje Državna volilna komisija.

Tričlansko posebno natečajno komisijo sestavljajo namestnik predsednika Državne volilne komisije in dva člana, ki se imenujeta izmed članov oziroma namestnikov članov Državne volilne komisije.

Posebno natečajno komisijo vodi namestnik predsednika Državne volilne komisije.

8. člen

V izbirni postopek se uvrstijo kandidati, ki pošljejo popolno prijavo.

Kandidatom, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se izda sklep o neuvrstitvi v izbirni postopek. Sklep izda posebna natečajna komisija. Zoper sklep ni pritožbe.

Če nihče izmed prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje natečajnih pogojev, se javni natečaj ponovi.

9. člen

Posebna natečajna komisija dela na seji. O sejah posebne natečajne komisije se vodi zapisnik. Glede zapisnika se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Državne volilne komisije.

Predsednik posebne natečajne komisije predstavlja komisijo, sklicuje seje, vodi delo in podpisuje akte ter odločitve, ki jih sprejema posebna natečajna komisija.

Posebna natečajna komisija je sklepčna, če je poleg predsednika navzoč vsaj en član komisije.

Odločitve sprejema z večino glasov prisotnih, v primeru enakega števila glasov je sprejeta odločitev, za katero je glasoval predsednik komisije.

Za zagotavljanje integritete, nepristranskosti in objektivnosti dela posebne natečajne komisije se glede izločitve člana uporablja 15. člen Poslovnika Državne volilne komisije.

10. člen

V izbirnem postopku se preizkusi strokovna usposobljenost kandidata za opravljanje nalog direktorja službe in dolžnosti tajnika Državne volilne komisije, in sicer s presojo podatkov iz listinske dokumentacijske prijave, podatkov, pridobljenih na zaprosilo posebne natečajne komisije, in razgovora s kandidati.

Preizkus strokovne usposobljenosti se opravi za vsakega kandidata, ki je bil uvrščen v izbirni postopek.

Na začetku razgovora se preveri istovetnost kandidata na podlagi identifikacijskega dokumenta.

Kandidat mora opravičiti svojo odsotnost pri posameznih dejanjih v izbirnem postopku. Če kandidat svoje odsotnosti ne opraviči in ne navede opravičljivih razlogov do začetka dejanj v izbirnem postopku, se šteje, da je od prijave odstopil.

Kandidat lahko vse do zaključka razgovora odstopi od prijave na razpis.

11. člen

Po zaključku izbirnega postopka posebna natečajna komisija pripravi poročilo o delu in ga posreduje Državni volilni komisiji. Poročilo vsebuje seznam kandidatov, ki izpolnjujejo natečajne pogoje, ter oceno in mnenje glede njihove strokovne usposobljenosti. Poročilu se priložijo v predhodnih fazah izbirnega postopka izdani sklepi posebne natečajne komisije.

12. člen

Če posebna natečajna komisija oceni, da nihče od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev iz natečaja, se javni natečaj ponovi, prijavljenim kandidatov pa se vroči obvestilo o neuspelem javnem natečaju.

13. člen

Državna volilna komisija z enim ali več kandidati iz predloženega seznama, ki so po mnenju članov najprimernejši, opravi razgovor.

14. člen

Državna volilna komisija izbere kandidata, ki je po njeni oceni najprimernejši ter ga imenuje za direktorja Službe Državne volilne komisije.

Sklepa o izbiri se ne izda, temveč se izbranega in neizbrane kandidate le obvesti.

Če pogodba o zaposlitvi ni sklenjena v roku 30 dni od odločitve Državne volilne komisije iz prvega odstavka, iz razlogov, ki so na strani kandidatom se lahko izbirni postopek ali javni natečaj ponovi.

Če se Državna volilna komisija odloči ponoviti samo izbirni postopek, je o tem treba obvestiti kandidate, uvrščene v prejšnji izbirni postopek.

15. člen

Po izbiri kandidata za direktorja lahko vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, v prisotnosti člana posebne natečajne komisije ali uslužbenca Službe Državne volilne komisije, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj ali v druga gradiva izbirnega postopka, razen v prijave ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Pravica do vpogleda ne vključuje tudi pravice do kopiranja in prepisa dokumentov.

16. člen

Ta pravila začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme Državna volilna komisija.


Ljubljana, 17. 10. 2023