PREDČASNE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR RS 2018

Predsednik RS Borut Pahor je 14. 4. 2018 sprejel Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 25/2018 dne 14. 4. 2018.

Predčasne volitve poslancev v Državni zbor RS so bile v nedeljo, 3. 6. 2018. 

Končni izid volitev je dostopen na povezavi: https://dvk-rs.si/arhivi/dz2018/

Udeležba po spolu in starostnih strukturah - DZ 2018

Podatke so zajeli volilni odbori po voliščih na območju Republike Slovenije.
Podatki v tabeli so razvidni po volilnih okrajih, volilnih enotah in za območje za območje Republike Slovenije.

Opomba: Možna so manjša statistična odstopanja.

Graf starostnih skupin:

Glasovanje po spolu:

VOLIVCI, KI ZAČASNO STANUJEJO V TUJINI IN IMAJO STALNO PREBIVALIŠČE V SLOVENIJI – T. I. ZDOMCI

Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (t. i. zdomci), lahko glasujejo na dva načina: ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (DKP), če je tam vzpostavljeno volišče ali po pošti iz tujine.

Obe obliki glasovanja zahtevata od volivca, da o svoji nameri obvesti Državno volilno komisijo najkasneje 30 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje 3. 5. 2018).

Vlogo za zgoraj navedena posebna načina uresničevanja volilne pravice lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:
 

A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3488

B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487

V volilnem imeniku se pri imenu in priimku volivca zdomca naredi oznaka, na kakšen način bo glasoval.

VOLIVCI, KI NIMAJO STALNEGA PREBIVALIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI – T. I. IZSELJENCI

Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (t. i. izseljenci), lahko glasujejo na dva načina: na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (DKP), če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v posebni volilni imenik ali po pošti iz tujine.

Izseljencem bo Državna volilna komisija po uradni dolžnosti poslala volilno gradivo na prijavljen naslov v tujini. Prav tako so izseljenci vpisani v posebni volilni imenik, kar jim daje pravico, da lahko glasujejo na DKP, če je na DKP vzpostavljeno volišče.

IZSELJENCI, KI BODO NA DAN GLASOVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI

Izseljenci, ki bodo na dan volitev v Republiki Sloveniji, lahko glasujejo na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) oz. na t. i. volišču »OMNIA«. Če želi volivec izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti Državno volilno komisijo, in sicer najkasneje 3 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje 30. 5. 2018).

Vlogo za glasovanje v Republiki Sloveniji lahko volivec izseljenec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

A.    Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3488

B.    Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487

DKP, kjer je izseljenec vpisan v volilni imenik, bo obveščen, da izseljenec glasuje v Sloveniji. Volivec izseljenec se na dan glasovanja zglasi na volišču v Republiki Sloveniji, ki si ga je izbral.

NA VOLIŠČU IZVEN OKRAJA STALNEGA PREBIVALIŠČA – »OMNIA«

Na tem volišču lahko glasujejo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja  oziroma bodo na dan glasovanja izven okraja stalnega prebivališča.

Volivec, ki želi glasovati na volišču izven okraja stalnega prebivališča, o svoji nameri obvesti okrajno volilno komisijo na območju katere ima stalno prebivališče, in sicer najkasneje 3 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje 30. 5. 2018).

Vlogo za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

A.    Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3488

B.    Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487

Volivec, ki je obvestil okrajno volilno komisijo, da želi glasovati na volišču izven območja svojega okraja, se na dan glasovanja zglasi na volišču v okraju, ki si ga je izbral.

GLASOVANJE PO POŠTI NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE

Po pošti lahko glasujejo:

A.     volivci, ki so v priporu,  zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo.

Če  želi volivec glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, obvesti o svoji nameri okrajno volilno komisijo na območju katere ima stalno prebivališče, in sicer najkasneje 10 dni pred dnevom glasovanja (23. 5. 2018).

Vlogo za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

A.    Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3488

B.    Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487


B.    Po pošti lahko glasujejo tudi invalidi.

Če želi invalid glasovati po pošti samo enkrat oz. samo na volitvah v državni zbor, ki bodo 3. 6. 2018, o svoji nameri obvesti okrajno volilno komisijo na območju katere ima stalno prebivališče, in sicer najkasneje 10 dni pred dnevom glasovanja (23. 5. 2018). Vlogi priloži kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Volilno gradivo bo okrajna volilna komisija invalidu posredovala na njegov naslov za vročanje.

Vlogo za enkratno glasovanje po pošti lahko invalid odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

A.    Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3488

B.    Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487

Invalid lahko po pošti glasuje tudi stalno (na vseh državnih in lokalnih volitvah ter referendumih), vendar je o svoji nameri dolžan obvestiti Državno volilno komisijo. Več o tem si lahko preberete na:
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/kje-in-kako-volim/glasovanje-na-voliscih-ki-so-dostopna-invalidom.

Vlogo za stalno glasovanje po pošti lahko invalid odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

A.    Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3486

B.    Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3485

GLASOVANJE NA DOMU

Glasovanje na domu je namenjeno volivcem, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču. Glasujejo lahko pred volilnim odborom na svojem domu. Namero o glasovanju na domu volivec sporoči okrajni volilni komisiji na območju katere ima stalno prebivališče, in sicer najkasneje 3 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje 30. 5. 2018).

Vlogo za glasovanje na domu lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

A.    Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3488

B.    Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487