VOLITVE PREDSEDNIKA RS 2017

Predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez je 11. 8. 2017 izdal Odlok o razpisu volitev predsednika republike. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 43 dne 11. 8. 2017.

Volitve predsednika republike so bile v nedeljo, 22. 10. 2017. 

Volitve predsednika republike – 2. krog so bile v nedeljo, 12. 11. 2017.

Končni izid volitev je dostopen na povezavi: /arhivi/vp2017

Statistični podatki o volilni udeležbi po spolu in starosti,
drugi krog 12. 11. 2017

Graf volivcev po spolu:

Graf volivcev po starosti:

Statistični podatki o volilni udeležbi po spolu in starosti, prvi krog 22. 10. 2017

Graf volivcev po spolu:

Graf volivcev po starosti:

Kandidate za predsednika republike lahko predlagajo:

  1. poslanci državnega zbora,
  2. politične stranke in
  3. volivci.

Poslanci določajo kandidate s podpisovanjem. Kandidata lahko določi najmanj deset (10) poslancev državnega zbora.

Politične stranke določajo kandidate po postopku, določenem z njihovimi pravili. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem. Posamezna politična stranka lahko določi le enega kandidata. Dve ali več političnih strank lahko določijo skupnega kandidata. Predlog kandidature mora biti podprt s podpisi najmanj treh (3) poslancev državnega zbora ali najmanj tri tisoč (3000) volivcev.

Volivci določajo kandidate s podpisovanjem. Posamezno kandidaturo lahko določi skupina najmanj pet tisoč (5000) volivcev. Obrazec podpore mora volivec podpisati pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice oziroma na upravni enoti. Obrazec podpore volivec odda oz. pošlje kandidatu, ki ga podpira.

Obrazce podpore določi Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK).

Vsak poslanec in vsak volivec lahko podpre samo eno kandidaturo. Podpora kandidaturam s podpisovanjem se daje na način, kot ga določa zakon o volitvah v državni zbor.

Za kandidaturo za predsednika republike je potrebno pisno soglasje kandidata. Kandidat lahko umakne soglasje s pisno izjavo, ki se predloži DVK najpozneje dvajseti (20) dan pred dnevom glasovanja.

Predlog kandidature mora vsebovati ime predlagatelja ter osebne podatke kandidata in predstavnika kandidata. Predlogu morajo biti priloženi pisno soglasje kandidata in podpisi poslancev oziroma volivcev, ki podpirajo kandidaturo, na predpisanih obrazcih. Predlogu kandidature, ki jo vloži politična stranka, morajo biti priloženi tudi zapisnik o določitvi kandidature in pravila politične stranke.

Če kandidaturo predlaga skupina poslancev oziroma volivcev, morajo ti kot ime predlagatelja navesti ime in priimek enega izmed predlagateljev z dodatkom »in skupina poslancev« oziroma »in skupina volivcev«.

Predlog kandidature se vloži neposredno pri DVK najpozneje petindvajseti (25) dan pred dnevom glasovanja. DVK preizkusi zakonitost vloženih kandidatur. Za preizkus zakonitosti se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor.

DVK določi seznam kandidatur za predsednika republike z imeni kandidatov in imeni predlagateljev. Vrstni red kandidatur se določi z žrebom. DVK objavi seznam kandidatur najpozneje petnajst (15) dni pred dnevom glasovanja.

Volišča za izvedbo volitev predsednika republike bodo objavljena, ko jih bodo določile okrajne volilne komisije, izidi volitev po voliščih pa po sprejemu poročila o izvedbi volitev.

STROŠKI IZVEDBE VOLITEV PREDSEDNIKA REPUBLIKE 207 (PRVI IN DRUGI KROG) - OBVESTILO

Obveščamo vas, da je Državna volilna komisija za izvedbo volitev predsednika republike (prvi in drugi krog) porabila nekaj manj kot 5,23 mio EUR oziroma 98.000 EUR manj kot za izvedbo volitev predsednika republike v letu 2012.

Podrobnejša struktura stroškov je razvidna iz tabele, ki jo prilagamo.

Lep pozdrav,

Dušan Vučko
Direktor Službe DVK