Volitve predsednika RS 2022

V nedeljo, 23. oktobra 2022, bodo v Sloveniji potekale volitve predsednice oz. predsednika republike.

Predsednika/co republike volimo na podlagi splošne in enake volilne pravice na neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. Predsednik republike se voli za pet let in je lahko največ dvakrat zaporedoma izvoljen na to funkcijo.

Za predsednico oz. predsednika lahko kandidira vsak državljan Slovenije, ki je na dan volitev dopolnil osemnajst let starosti in mu ni bila odvzeta pravica biti voljen. Pravico voliti ima vsak/a državljan/ka Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil/a osemnajst let starosti in mu/ji ni odvzeta volilna pravica.

Kandidate/ke za predsednika/co republike lahko predlagajo:

  • najmanj deset poslancev državnega zbora,
  • politična stranka (posamezna politična stranka lahko določi le enega kandidata, dvoje ali več političnih strank pa lahko določi skupnega kandidata; predlog kandidature mora biti podprt s podpisi najmanj treh poslancev državnega zbora ali najmanj 3000 volivcev),
  • volivke in volivci (posamezno kandidaturo mora podpreti skupina najmanj 5000 volivcev).

Roki za volilna opravila začnejo teči z dnem razpisa volitev (22. avgusta 2022).

Volivke in volivci lahko oddajo obrazec s podporo kandidaturi za posameznega kandidata/ko pri pristojnem upravnem organu najpozneje 25. dan pred dnem glasovanja (do konca poslovnega časa), torej do vključno 28. septembra 2022. To je tudi skrajni rok, do katerega je treba vložiti predloge kandidatur pri Državni volilni komisiji.

Morebiten drugi krog volitev predsednika oz. predsednice republike bo 13. novembra 2022.