POSVETOVALNI REFERENDUMI - EVTANAZIJA, PREFERENČNI GLAS IN KONOPLJA 2024

Državni zbor RS je 25. 4. 2024 sprejel odloke o razpisu treh posvetovalnih referendumov (Uradni list RS, št. 35/2024):
- o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja,
- o uvedbi preferenčnega glasu za volitve v državni zbor,
- o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo.

Posvetovalni referendumi bodo v nedeljo, 9. junija 2024, ko bodo potekale tudi volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament.

Informacije o udeležbi na referendumih in izidih glasovanja:

https://volitve.dvk-rs.si/referendum-evtanazija/

https://volitve.dvk-rs.si/referendum-preferencni-glas/

https://volitve.dvk-rs.si/referendum-konoplja-medicina/

https://volitve.dvk-rs.si/referendum-konoplja-raba/

Volivke in volivci bodo na posvetovalnih referendumih odločali o štirih referendumskih vprašanjih, in sicer:

  • »Ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja?«.
  • »Ali ste za to, da se za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije uvede preferenčni glas, ki bo zagotovil odločilen vpliv volivcev na izbiro poslanca?«.
  • »Ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in predelovanje konoplje v medicinske namene?«.
  • »Ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo?«.

Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo "ZA" ali besedo "PROTI".

VOLIVCI S STALNIM PREBIVALIŠČEM V SLOVENIJI, KI SO ZAČASNO V TUJINI (t. i. zdomci)

Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (t. i. zdomci), lahko na referendumih glasujejo na dva načina, in sicer: na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (DKP) v tistih tujih državah, kjer je vzpostavljeno volišče, ali po pošti iz tujine. 

Za obe obliki glasovanja mora volivec o tej nameri obvestiti Državno volilno komisijo najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja (do petka, 24. maja 2024). To lahko stori z vlogo preko spletnega portala eUprava: e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html

 

VOLIVCI S STALNIM PREBIVALIŠČEM V TUJINI (t. i. izseljenci)

Volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini lahko na referendumih glasujejo na dva načina: na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (DKP), če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v posebni volilni imenik, ali po pošti iz tujine.

Izseljenci so po uradni dolžnosti vpisani v posebni volilni imenik, kar jim daje pravico, da lahko brez vsakršne prijave glasujejo na DKP, če je na tam vzpostavljeno volišče. Če želijo glasovati po pošti iz tujine, pa morajo o tej nameri obvestiti Državno volilno komisijo najpozneje 15 dni pred dnevom glasovanja (do petka, 24. maja 2024). To lahko storijo z vlogo preko spletnega portala eUprava: e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html

IZSELJENCI, KI BODO NA DAN GLASOVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI

Izseljenci, ki bodo na dan glasovanja v Republiki Sloveniji, lahko glasujejo na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (na t. i. volišču »omnia«).

Če želi volivec izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti Državno volilno komisijo, in sicer najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja (do srede, 5. junija 2024).

Vlogo za glasovanje na t. i. volišču omnia lahko volivec izseljenec odda preko portala eUprava: e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html


 

GLASOVANJE IZVEN OKRAJA STALNEGA PREBIVALIŠČA – t. i. VOLIŠČE »OMNIA«

Volivec, ki želi glasovati na volišču izven okraja stalnega prebivališča, o svoji nameri obvesti okrajno volilno komisijo, kjer ima stalno prebivališče, in sicer najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja (do srede, 5. junija 2024). To lahko stori z vlogo preko spletnega portala eUprava: https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html

Volivec, ki je obvestil okrajno volilno komisijo, da želi glasovati na volišču izven območja svojega okraja, se na dan glasovanja zglasi med 7. in 19. uro na volišču v okraju, ki si ga je izbral. S seboj potrebuje osebni dokument.

GLASOVANJE PO POŠTI NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE

Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, to sporočijo okrajni volilni komisiji, in sicer najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja (do srede, 29. maja 2024). Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Najpozneje 5 dni pred dnem glasovanja (do ponedeljka, 3. junija 2024) lahko vlogo za glasovanje po pošti oddajo volivci, ki so nepredvideno sprejeti v bolnišnico, v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali jim je nepredvideno odvzeta prostost ali pa so prejeli odločbo o invalidnosti po 29. 5. 2024. Vlogi morajo priložiti ustrezno dokazilo.

Vlogo za glasovanje po pošti v Republiki Sloveniji lahko volivec odda preko spletnega portala eUprava: e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html

GLASOVANJE NA DOMU ZARADI BOLEZNI

Glasovanje na domu je namenjeno volivcem, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču. Glasujejo lahko pred volilnim odborom na svojem domu. Namero o glasovanju na domu volivec sporoči pristojni okrajni volilni komisiji najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja (do srede, 5. junija 2024). Vlogi za glasovanje na domu je treba priložiti zdravniško potrdilo.

Vlogo za glasovanje na domu lahko volivec odda preko spletnega portala eUprava: e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html