VOLITVE V DZ 2022

Volitve v Državni zbor Republike Slovenije so bile v nedeljo, 24. aprila 2022. Po podatkih okrajnih volilnih komisij (OVK) je na voliščih v Sloveniji glasovalo 1.203.522 volivk in volivcev oziroma 70,97% vseh volilnih upravičencev.

Vseh volilnih upravičencev je 1.695.796

Izid glasovanja je naslednji:

1. GIBANJE SVOBODA 34,45% 

2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS 23,48%

3. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 6,86%

4. SOCIALNI DEMOKRATI - SD 6,69%

5. LEVICA 4,46%
 

Podrobne izide glasovanja si lahko ogledate na povezavi https://www.dvk-rs.si/arhivi/dz2022

Zapisnik o ugotovitvi izida volitev v DZ 2022 si lahko ogledate na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1469/zapisnik-o-ugotoviti-izida-volitev-poslancev-v-drzavni-zbor

VOLIVCI, KI NIMAJO STALNEGA PREBIVALIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI – T. I. IZSELJENCI

Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (t. i. izseljenci), lahko glasujejo na dva načina: na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (DKP), če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v posebni volilni imenik ali po pošti iz tujine.

Izseljenci so po uradni dolžnosti vpisani v posebni volilni imenik, kar jim daje pravico, da lahko glasujejo na DKP, če je na DKP vzpostavljeno volišče, prav tako pa se jim po uradni dolžnosti, na naslov prijavljenega stalnega prebivališča v tujini, pošlje volilno gradivo.

IZSELJENCI, KI BODO NA DAN GLASOVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI

Izseljenci, ki bodo na dan glasovanja v Republiki Sloveniji, lahko glasujejo na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) oz. na t. i. volišču »OMNIA«. Če želi volivec izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti Državno volilno komisijo, in sicer najkasneje 3 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje 20. 4. 2022, do 24. ure).

Vlogo za glasovanje v Republiki Sloveniji lahko volivec izseljenec odda preko portala eUprava, ki omogoča:

 1. Oddajo vloge z e-identiteto:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5625

 2. Oddajo vloge brez e-identitete:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5626

DKP, kjer je izseljenec vpisan v volilni imenik, bo obveščen, da izseljenec glasuje v Sloveniji. Volivec izseljenec se na dan glasovanja zglasi na volišču v Republiki Sloveniji, ki si ga je izbral.

NA VOLIŠČU IZVEN OKRAJA STALNEGA PREBIVALIŠČA – »OMNIA«

Na tem volišču lahko glasujejo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja oziroma bodo na dan glasovanja izven okraja stalnega prebivališča.

Volivec, ki želi glasovati na volišču izven okraja stalnega prebivališča, o svoji nameri obvesti okrajno volilno komisijo na območju katere ima stalno prebivališče, in sicer najkasneje 3 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje 20. 4. 2022, do 24. ure).

Vlogo za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča lahko volivec odda preko portala eUprava, ki omogoča:

 1. Oddajo vloge z e-identiteto:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5625

 2. Oddajo vloge brez e-identitete:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5626

Volivec, ki je obvestil okrajno volilno komisijo, da želi glasovati na volišču izven območja svojega okraja, se na dan glasovanja zglasi na volišču v okraju, ki si ga je izbral. S seboj potrebuje osebni dokument, s katerim bo izkazoval svojo identiteto.

GLASOVANJE PO POŠTI NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE

Po pošti lahko glasujejo:

 1. volivci, ki so v priporu,  zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in volivci, ki so v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom.

Če  želi volivec glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, obvesti o svoji nameri okrajno volilno komisijo na območju katere ima stalno prebivališče, in sicer najkasneje 10 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje 13. 4. 2022, do 24. ure).

Vlogo za glasovanje po pošti na območju Republike Slovenije lahko volivec odda preko portala eUprava, ki omogoča:

 1. Oddajo vloge z e-identiteto:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5625

 2. Oddajo vloge brez e-identitete:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5626

Volivke in volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oz. so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali pa so prejeli odločbo o invalidnosti po roku iz prejšnjega odstavka, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo okrajni volilni komisiji, na območju katere ste vpisani v volilni imenik, najpozneje 5 dni pred dnem glasovanja in k temu priložite ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo). To velja tudi za volivke in volivce, ki so v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom.

GLASOVANJE PO POŠTI – INVALIDI STALNO

Invalid lahko po pošti glasuje tudi stalno (na vseh državnih in lokalnih volitvah ter referendumih), vendar je o svoji nameri dolžan obvestiti Državno volilno komisijo.

Vlogo za stalno glasovanje po pošti lahko invalid odda preko portala eUprava, ki omogoča:

 1. Oddajo vloge z e-identiteto:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3486

 2. Oddajo vloge brez e-identitete:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3485

GLASOVANJE NA DOMU

Glasovanje na domu je namenjeno volivcem, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču in želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu. Vlogo za glasovanje na domu in kopijo ustreznega zdravniškega potrdila mora volivec vložiti pri okrajni volilni komisiji na območju katere ima stalno prebivališče, in sicer najkasneje 3 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje 20. 4. 2022, do 24. ure). Kot zdravniško potrdilo se upošteva vsaka pisna potrditev zdravnika (e-sporočilo ali drug pisni oz. elektronski dokument), iz katerega izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču. Zadostuje torej kratko elektronsko sporočilo s strani kateregakoli zdravnika, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje zdravniške službe (ni potrebno, da je osebni zdravnik).

Vlogo za glasovanje na domu lahko oddajo tudi volivke in volivci, ki so v času pred volitvami v izolaciji zaradi okužbe s kororavirusom. K vlogi morajo predložiti tudi potrdilo o okužbi oz. odrejeni izolaciji.

Vlogo za glasovanje na domu lahko volivec odda preko portala eUprava, ki omogoča:

 1. Oddajo vloge z e-identiteto:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5625

 2. Oddajo vloge brez e-identitete:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5626

Na podlagi 45. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06-ZVDZ-UPB1, 54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) Državna volilna komisija objavlja število volivcev – pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, ki so imeli na zadnjih volitvah pravico voliti za poslanca italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti:

Na volitvah v državni zbor, ki so bile 3. 6. 2018 je imelo volilno pravico 2.727  državljanov Republike Slovenije - pripadnikov italijanske narodne skupnosti ter 5.962 državljanov Republike Slovenije - pripadnikov madžarske narodne skupnosti.

Volilke in volilci, ki bodo na dan volitev (24. aprila) izven okraja stalnega prebivališča, in izseljenci, ki imajo stalno prebivališče v tujini, a bodo na dan glasovanja v Sloveniji, lahko glasujejo na t. i. voliščih omnia, če so pravočasno oddali vlogo.

Volilec za glasovanje na t. i. volišču omnia potrebuje osebni dokument, s katerim se lahko identificira (npr. osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje).

V priponki je seznam t. i. volišč omnia.