VOLITVE V DRŽAVNI SVET 2022

Državni svet sestavlja 40 članov: 22 predstavnikov lokalnih interesov, 4 predstavniki delodajalcev, 4 predstavniki delojemalcev, 4 predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter 6 predstavnikov negospodarskih dejavnosti. Izvoljeni so za mandatno dobo petih let na posrednih volitvah v interesnih organizacijah oziroma lokalnih skupnostih, preko predstavnikov (elektorjev) v volilnih telesih.

Volilno pravico imajo člani interesnih skupin, ki jim je zagotovljeno zastopstvo v Državnem svetu.
18 državnih svetnikov - predstavnikov funkcionalnih interesov izvolijo na volilnih zborih predstavniki volilnega telesa (elektorji), ki izvolijo interesne organizacije v skladu s svojimi pravili. Preostalih 22 državnih svetnikov - predstavnikov lokalnih interesov pa izvolijo lokalne skupnosti.

Volitve v državni svet bodo 23. in 24. novembra 2022.