VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT 2024

Na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki so bile 9. junija 2024, je bilo izvoljenih devet poslank in poslancev: Romana Tomc, Zala Tomašič, Milan Zver in Branko Grims (vsi SDS), Irena Joveva in Marjan Šarec (oba Gibanje Svoboda), Vladimir Prebilič (Vesna), Matjaž Nemec (SD) in Matej Tonin (NSi).   

Informacije o kandidatnih listah, volilni udeležbi in izidih glasovanja: https://volitve.dvk-rs.si/ep2024/

Zapisnik o ugotovitvi izida volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki so bile 9. 6. 2024, je objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/2024 (str. 4955)

Uporabne informacije o evropskih volitvah 2024: https://elections.europa.eu/sl/

ZBIRANJE PODPISOV PODPORE LISTAM KANDIDATOV

Volivke in volivci lahko podpise podpore listam kandidatov oddajo osebno na upravnih enotah ali krajevnih uradih (ne glede na stalno prebivališče) na predpisanem obrazcu. Volivec obrazec podpiše osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice. Obrazec podpore je mogoče oddati do 10. maja 2024.

Volivka oz. volivec izpolnjen in potrjen obrazec nato izroči ali pošlje predlagatelju liste kandidatov.

Obrazci podpore listi kandidatov so objavljeni v Uradnem listu RS, št. 18/2024 z dne 1. 3. 2024: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-0458/pravilnik-o-obrazcih-podpore-listi-kandidatov-na-volitvah-poslancev-iz-republike-slovenije-v-evropski-parlament

Obrazca s podpisom podpore listi kandidatov ni mogoče oddati elektronsko, saj veljavna zakonodaja tega ne omogoča. 

KDO IN KAKO LAHKO PREDLAGA KANDIDATE ZA POSLANCE V EVROPSKI PARLAMENT

Kandidate za poslance v Evropski parlament lahko predlagajo politične stranke in volivci. Na vsaki listi kandidatov je lahko največ toliko kandidatov, kolikor poslanskih sedežev pripada Sloveniji (9). Vsak volivec in vsak poslanec lahko da podporo samo eni listi kandidatov.

Politična stranka lahko vloži listo kandidatov, če je podprta s podpisi najmanj štirih poslancev državnega zbora ali najmanj tisoč volivcev. Dvoje ali več političnih strank lahko vloži skupno listo kandidatov, če je podprta s podpisi najmanj šestih poslancev državnega zbora ali najmanj tisoč petsto volivcev. Vsak poslanec lahko da podporo samo eni listi kandidatov.

Volivci lahko vložijo listo kandidatov, če je podprta s podpisi najmanj tri tisoč volivcev. Vsak volivec lahko da podporo samo eni listi kandidatov.

Na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kot 40 odstotki. Vsaka lista mora biti sestavljena tako, da je najmanj en kandidat vsakega od spolov uvrščen v zgornjo polovico liste.

KDO LAHKO KANDIDIRA NA VOLITVAH V EVROPSKI PARLAMENT

Pravico biti voljen v Evropski parlament ima slovenski državljan, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let. 

Prav tako ima pravico kandidirati tudi državljan druge države članice Evropske unije, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Pogoj je, da je na dan glasovanja dopolnil osemnajst let in je vpisan v evidenco volilne pravice.

ROK ZA VLOŽITEV LISTE KANDIDATOV

Liste kandidatov za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament je treba vložiti neposredno pri Državni volilni komisiji (Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje), in sicer najpozneje trideseti dan pred dnem glasovanja, torej do petka, 10. maja 2024, do 24. ure.

VLAGANJE LIST KANDIDATOV

Ob vložitvi liste kandidatov je treba Državni volilni komisiji predložiti naslednje dokumente:
-    lista kandidatov,
-    soglasja kandidatov,
-    zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov (kadar listo kandidatov vlaga politična stranka),
-    seznam udeležencev pri delu organa, ki je določil listo kandidatov (kadar listo kandidatov vlaga politična stranka),
-    pravila politične stranke, na podlagi katerih je bila določena lista kandidatov,
-    zadostno število pravilno izpolnjenih in potrjenih obrazcev podpore volivcev ali poslancev državnega zbora,
-    znak politične stranke, če politična stranka želi poleg imena uporabljati tudi simbol oziroma znak stranke,
-    ime politične stranke na evropski ravni, s katero je politična stranka povezana (imenu se lahko doda tudi skrajšano ime ali kratico imena in znak politične stranke na evropski ravni), če politična stranka to želi,
-    podatki o organizatorju volilne kampanje, podatki o odgovorni osebi organizatorja volilne kampanje in podatki o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo (številko transakcijskega računa, naslov banke in naslov imetnika transakcijskega računa).

Lista kandidatov, ki jo vloži politična stranka, mora biti podprta s podpisi najmanj štirih (4) poslancev DZ RS ali najmanj tisoč (1.000) volivcev. 
Če listo kandidatov vloži dvoje ali več političnih strank, mora biti podprta s podpisi najmanj šestih (6) poslancev DZ RS ali najmanj tisoč petsto (1.500) volivcev
Lista kandidatov, ki jo vložijo volivci, mora biti podprta s podpisi najmanj tri tisoč (3.000) volivcev.

Na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kot 40 odstotki. Vsaka lista mora biti sestavljena tako, da je najmanj en kandidat vsakega od spolov uvrščen v zgornjo polovico liste. Na kandidatni listi, na katero so uvrščeni trije kandidati oziroma kandidatke, mora biti najmanj en predstavnik vsakega od spolov.

V primeru, če je na listi kandidatov tudi kandidat, ki ni državljan Republike Slovenije, je pa državljan druge države članice Evropske unije, morajo biti listi priloženi podatki o njegovem državljanstvu, datumu in kraju rojstva, zadnjem naslovu prebivališča v državi članici Evropske unije, katere državljan je kandidat, in naslovu njegovega stalnega oz. začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji ter izjava, da ne kandidira na volitvah v Evropski parlament v nobeni drugi državi članici Evropske unije.

GLASOVANJE PO POŠTI V TUJINI

•    Izseljenci (volivci s stalnim prebivališčem v tujini)

Volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini lahko glasujejo po pošti iz tujine, pri čemer volilno gradivo prejmejo po uradni dolžnosti (in jim torej ni treba oddati vloge za glasovanje). Volivec volilno gradivo (izpolnjeno glasovnico in lastnoročno podpisano volilno karto) čim prej pošlje po pošti nazaj v Slovenijo ali pa na najbližje diplomatsko konzularno predstavništvo, kjer je vzpostavljeno volišče. Pri ugotavljanju izida glasovanja se bodo upoštevale tiste glasovnice iz tujine, ki bodo na naslov okrajne volilne komisije po pošti prispele najpozneje do 17. junija 2024 do 12. ure. 

•    Zdomci (volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so začasno v tujini)

Volivke in volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo na dan glasovanja v tujini, lahko glasujejo po pošti iz tujine. To namero morajo najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja, torej do vključno 9. maja 2024, sporočiti Državni volilni komisiji. 

Vlogo je mogoče oddati preko spletnega portala eUprava:
https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html

GLASOVANJE NA DIPLOMATSKO KONZULARNEM PREDSTAVNIŠTVU RS V TUJINI

•    Izseljenci (volivci s stalnim prebivališčem v tujini)

Volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini lahko glasujejo na volišču na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini (DKP). Volivec lahko glasuje na DKP v tisti državi, kjer ima prijavljen stalni naslov, če je tam vzpostavljeno volišče, sicer pa na najbližjem DKP v drugi državi.

Za glasovanje na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament bodo odprta volišča na sedežih naslednjih 31 diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije: v Abu Dabiju, Atenah, Beogradu, Berlinu, Bernu, Bratislavi, Bruslju, Budimpešti, Buenos Airesu, Canberri, Celovcu, Clevelandu, na Dunaju, v Haagu, Kopenhagnu, Londonu, Madridu, Moskvi, Münchnu, Ottawi, Parizu, Podgorici, Pragi, Sarajevu, Skopju, Torontu, Trstu, Varšavi, Vatikanu, Washingtonu in Zagrebu.

Volivec za glasovanje na volišču na DKP potrebuje osebni dokument, na podlagi katerega lahko volilni odbor ugotovi njegovo istovetnost.

Seznam volišč na DKP je objavljen na spletni strani DVK.

•    Zdomci (volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so začasno v tujini)

Volivke in volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo na dan glasovanja v tujini, lahko glasujejo na diplomatsko konzularnem predstavništvu. To namero morajo najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja, torej do vključno 9. maja 2024, sporočiti Državni volilni komisiji.

Vlogo lahko oddajo preko spletnega portala eUprava:
https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html

Za glasovanje na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament bodo odprta volišča na sedežih naslednjih 31 diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije: v Abu Dabiju, Atenah, Beogradu, Berlinu, Bernu, Bratislavi, Bruslju, Budimpešti, Buenos Airesu, Canberri, Celovcu, Clevelandu, na Dunaju, v Haagu, Kopenhagnu, Londonu, Madridu, Moskvi, Münchnu, Ottawi, Parizu, Podgorici, Pragi, Sarajevu, Skopju, Torontu, Trstu, Varšavi, Vatikanu, Washingtonu in Zagrebu.

Volivec za glasovanje na volišču na DKP potrebuje osebni dokument, na podlagi katerega lahko volilni odbor ugotovi njegovo istovetnost.

Seznam volišč na DKP je objavljen na spletni strani DVK. 

GLASOVANJE PO POŠTI V SLOVENIJI

Glasovanje po pošti iz Slovenije je namenjeno volivkam in volivcem, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in za invalide. Vlogo za glasovanje po pošti iz Slovenije lahko ti volivci oddajo pri okrajni volilni komisiji najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja, torej do vključno 29. maja 2024.

Vlogo je mogoče oddati preko spletnega portala eUprava:
https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html

Volivec, ki odda vlogo za glasovanje po pošti, ne more glasovati na volišču.

GLASOVANJE NA VOLIŠČU IZVEN OKRAJA STALNEGA PREBIVALIŠČA (t. i. VOLIŠČE OMNIA)

Volivke in volivci, ki bodo na dan glasovanja izven okraja svojega stalnega prebivališča in želijo glasovati na volišču v drugem okraju (volišču brez krajevne pristojnosti oz. t. i. omnia volišču), morajo to sporočiti okrajni volilni komisiji, kjer so vpisani v volilni imenik. Vlogo lahko oddajo najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja, torej do vključno 5. junija 2024.

Vlogo je mogoče oddati preko spletnega portala eUprava:
https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html

Volivke in volivci, ki imajo stalno prebivališče v tujini (izseljenci), a bodo na dan glasovanja v Sloveniji, lahko glasujejo na t. i. volišču omnia. To namero morajo najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja, torej do vključno 5. junija 2024, sporočiti Državni volilni komisiji.

Vlogo je mogoče oddati preko spletnega portala eUprava:
https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html

Seznam volišč omnia je objavljen na spletni strani DVK.

GLASOVANJE NA DOMU

Glasovanje na  domu je namenjeno izključno tistim volivkam in volivcem, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču. V tem primeru imajo možnost, da glasujejo na svojem domu v navzočnosti članov volilnega odbora. Vlogo za glasovanje na domu morajo oddati najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja pri okrajni volilni komisiji, torej do vključno 5. junija 2024. Vlogi morajo priložiti potrdilo zdravnika (pisna potrditev zdravnika, npr. elektronska pošta).

Vlogo je mogoče oddati preko spletnega portala eUprava:
https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html